කවදාද නියඟය ගෙවෙන්නේ?

raigamahandiya

විල් තෙර!

raigamahandiya

සැන්දෑ අහස!

raigamahandiya

උදෑසන අසිරිය තවදුරටත්!

raigamahandiya

සුන්දර උදෑසන (2)

raigamahandiya

සිසිරයේ පිපුණු මල් වෙත

Hot Chocolate Days

දුර සිට

Hot Chocolate Days

මගේ ඡායාරූප විකෘතිකරණයේ කලාව (My Photo Mutilation)

Thinkspace

හේමන්තයේදීත් නිදමුද?

raigamahandiya

කාලයාගේ පොටෝ ගැහීම

Pinchpoint

සරත් මල්

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (4)

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (3)

raigamahandiya

ස්මිත් ආත්තම්මාට වඩා, රෝසා නෝනාට කැමති ද?

raigamahandiya

දවසේ රස්නේ කතාව!

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (2)

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (1)

raigamahandiya

අවස්ථාව එනතුරු….!

raigamahandiya