කාලයාගේ පොටෝ ගැහීම

Pinchpoint

සරත් මල්

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (4)

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (3)

raigamahandiya

ස්මිත් ආත්තම්මාට වඩා, රෝසා නෝනාට කැමති ද?

raigamahandiya

දවසේ රස්නේ කතාව!

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (2)

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (1)

raigamahandiya

අවස්ථාව එනතුරු….!

raigamahandiya

ආදරේ කියූ කිසිවෙකු ආදරේ නැතේ?

raigamahandiya

ත්‍රිමාණ දෘෂ්ටි මායා. (3D Optical Illusions)

නෙතින් දුටු ලොව

නත්තල් අච්චාරු!

raigamahandiya

දේශීය ක්‍රිකට් තරු , සම්මානයෙන් ඇගයේ

The Papare

අවසානේ ඔබ ආවා?

raigamahandiya

කොම්පියුටර් නොමැති සුන්දර ළමා විය!

raigamahandiya

සුපිරි සඳ!

raigamahandiya

සොඳුරු ලොවට මල් වැහලා!

raigamahandiya

පිපුණු මලේ රුව!

raigamahandiya

ඔබේ සුවඳ රැඳි…..!

raigamahandiya