දුර සිට

Hot Chocolate Days

මගේ ඡායාරූප විකෘතිකරණයේ කලාව (My Photo Mutilation)

Thinkspace

හේමන්තයේදීත් නිදමුද?

raigamahandiya

කාලයාගේ පොටෝ ගැහීම

Pinchpoint

සරත් මල්

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (4)

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (3)

raigamahandiya

ස්මිත් ආත්තම්මාට වඩා, රෝසා නෝනාට කැමති ද?

raigamahandiya

දවසේ රස්නේ කතාව!

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (2)

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (1)

raigamahandiya

අවස්ථාව එනතුරු….!

raigamahandiya

ආදරේ කියූ කිසිවෙකු ආදරේ නැතේ?

raigamahandiya

ත්‍රිමාණ දෘෂ්ටි මායා. (3D Optical Illusions)

නෙතින් දුටු ලොව

නත්තල් අච්චාරු!

raigamahandiya

දේශීය ක්‍රිකට් තරු , සම්මානයෙන් ඇගයේ

The Papare

අවසානේ ඔබ ආවා?

raigamahandiya

කොම්පියුටර් නොමැති සුන්දර ළමා විය!

raigamahandiya

සුපිරි සඳ!

raigamahandiya