රුවන්වැලි සෑය අයිති කාට ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

autumn days

Hot Chocolate Days

සැන්දෑ වළා!

raigamahandiya

දිගු කල් ජිවත් වෙමු!

raigamahandiya

Early Autumn

Hot Chocolate Days

රෑ වීලා ඇයි, මේ උදේ?

raigamahandiya

වෙරළක් නොදුටු සයුරක්?

raigamahandiya

ඔබ ගැන මට පුදුමයි!

raigamahandiya

වැසි අඳුර!

raigamahandiya

ගලා යන ජීවිතය!

raigamahandiya