සැන්දෑ වළා!

raigamahandiya

දිගු කල් ජිවත් වෙමු!

raigamahandiya

Early Autumn

Hot Chocolate Days

රෑ වීලා ඇයි, මේ උදේ?

raigamahandiya

වෙරළක් නොදුටු සයුරක්?

raigamahandiya

ඔබ ගැන මට පුදුමයි!

raigamahandiya

වැසි අඳුර!

raigamahandiya

ගලා යන ජීවිතය!

raigamahandiya

අළුත් වැස්සකට පසු!

raigamahandiya

සැනසී සිටින්නෙම්ද ඇගෙ දුක බලා දැන්?

raigamahandiya

දුර-ළඟ

Hot Chocolate Days

(වසරේ) අවසානය!

raigamahandiya

මැද!

raigamahandiya

ඇරඹුම!

raigamahandiya

වැව් කණ්ඩියේ සිට…..!

raigamahandiya