මා හූනා

ජීවත් වෙනකොට | while living

ඔබ ගැන මට පුදුමයි!

raigamahandiya

වැසි අඳුර!

raigamahandiya

ගලා යන ජීවිතය!

raigamahandiya

වන සරණ හා වණ සරණ!

raigamahandiya

සැනසී සිටින්නෙම්ද ඇගෙ දුක බලා දැන්?

raigamahandiya