මගේ දත් කතාව

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා -පලවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - නමවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණිය නපුරා - දහවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - එකොළොස්වන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - අටවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

කැම්පස් කෑම

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - හත්වන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

මා කැඩි බිදි ගොස් සිටියෙමි.........

දම්මිගේ පිටුව

කකුල් තියෙන අයට තේරෙන්නේ නෑ එයාලා කොච්චර වාසනාවන්තද කියලා

දම්මිගේ පිටුව

බෝඩිමේ ළිද

දම්මිගේ පිටුව

දන්න Pizza ගැන නොදන්නා කතා

දම්මිගේ පිටුව

රහස් ඔත්තුකාරියක වූ අබිසරුලිය, මාතා හරී

දම්මිගේ පිටුව

පර්ස් හොරු සහ මහත්වරු

දම්මිගේ පිටුව

හදවතේ හැමදාමත් රැදෙන අම්මා

දම්මිගේ පිටුව

කොච්චි පාර දෙපැත්තේ එලවළු පොළ

දම්මිගේ පිටුව

එක දවසක්..

දම්මිගේ පිටුව

මාත් මගේ හිත හදාගන්නම්

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - හයවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව