අපේ පොදු ලැජ්ජාවකට අපි නොදන්න විසදුම්

දම්මිගේ පිටුව

චන්දේ සහ වට්ස් ඇප් ගෘප් එක

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා-හතරවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

අලුත් අවුරුද්දේ සතුටින් ඉමු- දෙවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - තුන්වන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

අලුත් අවුරුද්දේ සතුටෙන් ඉමු - පලවෙනි කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා -දෙවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා -පලවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව