ආදරණීය නපුරා - විසි දෙවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - විසි එක් වන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - විසිවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - දහනම වන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - දහඅට වන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - දාහත් වන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා- පහළොස්වන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - දහතුන්වන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - දොළොස්වන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ගොලු හදවතේ සැබෑ දම්මි සමු ගෙන ගොසිනි ....

දම්මිගේ පිටුව

සැලුන් අක්කලා

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - එකොළොස්වන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණිය නපුරා - දහවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

මගේ දත් කතාව

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - නමවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව

ආදරණීය නපුරා - අටවන කොටස

දම්මිගේ පිටුව