ආදරයේ උල්පත

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

39. කල්පනා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

41. මැවු හින

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

මගේම විය ඔබ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

කුෂි

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

මල් කුමරුන්...

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ඉකිබිදුම්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

සුමුදු සුසිනිදු

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

40. නංගිගෙන් අයියාට

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

පලමුව ආරක්ෂාව 01

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

හිමි අහිමි - 02 කොටස

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

හිමි අහිමි - 01කොටස

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

21. ඔබ නපුරු වුනත්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

30. පියතුම මගෙ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

33.කුමරියේ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

අතිතයෙන් අනාගතයට යමින්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි