31. සැඩ මුහුද නුඹ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

30. පියතුම මගෙ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

අතිතයෙන් අනාගතයට යමින්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

29. නිසැකවම

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

28.අසිමිත ආදරය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

27. කෙසේ දෝ පා නගන්නේ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ආදරයේ උල්පත

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

පලමුව ආරක්ෂාව 01

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

24. සිත් පුරා ආදරය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

22. කෙසේ පිළිගමි

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

21. ඔබ නපුරු වුනත්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ඇවිත් යන්න එන්න

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

කොම්පියුටර් පන්ති

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

හරි තිරණය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි