හැඟිම්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

42. මගේ පණ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

41. මැවු හින

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

40. නංගිගෙන් අයියාට

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

39. කල්පනා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

38.දිනුම හිමි වෙවා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

මගේම විය ඔබ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

යලි එකට

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

37. සේලයින්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

මල් කුමරුන්...

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ඉකිබිදුම්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

කුෂි

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

සුමුදු සුසිනිදු

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

හිමි අහිමි - 02 කොටස

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ඇය හා සරසවි පෙම

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

හිමි අහිමි - 01කොටස

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

35.සංසාරේ හැමදාමත්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

34.මිතුර

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

33.කුමරියේ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

32. බුදු පියතුමා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි