ප්‍රේමය ගැන කතා බහක්!

THATTAYAGEKOLAMA

සදා තනික ....!

THATTAYAGEKOLAMA

සයිකලයෙන් තල් අරණට……!

THATTAYAGEKOLAMA

මද විරාමයක්..............!

THATTAYAGEKOLAMA

කලාව ගැන තවත් කතාවක්

THATTAYAGEKOLAMA

ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක්……….20

THATTAYAGEKOLAMA

වලස්පතියාට පිළිතුරක්!

THATTAYAGEKOLAMA

Untitled Post

THATTAYAGEKOLAMA

තාත්තා නොම්ම්ර ….1 (iii)

THATTAYAGEKOLAMA

ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක්……….19

THATTAYAGEKOLAMA

පොතක වත

THATTAYAGEKOLAMA

තුවක්කු සහ පතරොම්

THATTAYAGEKOLAMA

සිරි බෝ අයියා !

THATTAYAGEKOLAMA

ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක් …….18

THATTAYAGEKOLAMA

දැන්වීමයි

THATTAYAGEKOLAMA

නාගයාගේ සාදය

THATTAYAGEKOLAMA

රෝවර්ට තවත් කලක්.........!

THATTAYAGEKOLAMA

ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක් ….....17

THATTAYAGEKOLAMA