චිත්‍රයක නිර්විකල්ප සමාධියට: දෘවින්කා

බව

සමාජවාදය සහ පද්ධති පාරිසරික විද්‍යාවේ ප්‍රභවය

බව

ආගමෙහි අහඹුබව

බව

අව්‍යාජ ක්‍රියාවක වියහැකිබව වෙනුවෙන්

බව

සංකල්පීය කලාව ගැන වැකි

බව

නූතනවාදී චිත්‍ර කලාව

බව

තැනිතලා දහසක් පසුකර ආ පවන  

බව

ප්‍රබුද්ධාලෝකයට “අර්ථයක්”

බව

මකා දැමීමට එරෙහිව – ‘NO ERASURE’

බව

කැඩිලා නැති කැඩුණු උපකරණ – රූපණය පිළබඳ ලිපි මාලාව – 3

බව

EXCLUSION දෛනික ජීවිතයේ සිට පැවැත්මේ අමුතුබව වෙත විතැන්වීම

බව

සියදිවි නසාගැනීම දාර්ශනික ප්‍රශ්නයක් ලෙස – The Seventh Continent

බව

පැවැත්මේ අහඹු බව

බව

‘Oracle’ – කියවීමක් සහ රසවිඳීමක්

බව

‘EXCLUSION’ – Prasad Hettiarachchi

බව

අවකාශීයත්වය පිළිබඳ ව වේදිකාව ඇසුරින්

බව

මාටින් හෛඩගර් සඳහා ‘සිංහල බෞද්ධ’ හැඳින්වීමක්

බව

විඥානවාදයේ ඓතිහාසික සීමාව

බව

රූපණය – විකල්ප සිතා බැලීමක් වෙත

බව

ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් සහ නලින් ද සිල්වා

බව