තරුණ වැන්දඹුවගේ අඳෝනාව.

World Of Aru

රැවටුම

World Of Aru

නාට්‍යය

World Of Aru

කඩා හැලීම

World Of Aru

අම්බපාලිය

World Of Aru

නුඹට බැහැ ඔහොම ඉන්න...

World Of Aru

පර්සියස්

World Of Aru

පෘථිවියේ ජලය අවසන් වන ප්‍රථම නගරය

World Of Aru

පෘථිවියේ ජලය අවසන් වන ප්‍රථම නගරය

World Of Aru

විරාග රාගය

World Of Aru

විරාග රාගය

World Of Aru

රන් අශ්වයා සහ මාශා

World Of Aru

රන් අශ්වයා සහ මාශා

World Of Aru

පුරහඳ

World Of Aru

පුරහඳ

World Of Aru

"නුඹ සුළං රැල්ලක්ව" පොත එලි දැක්වීම

World Of Aru

"නුඹ සුළං රැල්ලක්ව" පොත එලි දැක්වීම

World Of Aru

සුපෙම්වත,,,

World Of Aru

සුපෙම්වත,,,

World Of Aru

නොරිදවන

World Of Aru