මහාචාර්ය සෝමරත්න බාලසූරිය නැමති බාලදක්ෂයා

Scouting Magazine - Sri Lanka

1st National Scout Jamboree, Bullers Road, Colombo, 1952

Scouting Magazine - Sri Lanka

වසර 100 සැතපුම පසුකළ බාලදක්ෂයෝ

Scouting Magazine - Sri Lanka

අන්තර්ජාල බාලදක්ෂ ගීත පොත

Scouting Magazine - Sri Lanka

Scout Left Handshake

Scouting Magazine - Sri Lanka

නවීන් ධනුෂ්ක රත්නායක නැමති බාලදක්ෂයා

Scouting Magazine - Sri Lanka

Mr. Janaprith Fernando, First-ever Sri Lankan in the WOSM

Scouting Magazine - Sri Lanka

14th Colombo Celebrate their Centenary Scouting

Scouting Magazine - Sri Lanka

ධර්මරාජ පෝතක සියවස (CENRAC) 1917 - 2017

Scouting Magazine - Sri Lanka

24th World Scout Jamboree

Scouting Magazine - Sri Lanka

බාලදක්ෂ හඬ

Scouting Magazine - Sri Lanka

රවීන්ද්‍ර විජේසේකර නැමති බාලදක්ෂයා

Scouting Magazine - Sri Lanka

යසරත් කමලසිරි නැමති බාලදක්ෂයා

Scouting Magazine - Sri Lanka

ඩයස් ගුණරත්න නැමති බාලදක්ෂයා

Scouting Magazine - Sri Lanka

ලී පදක්කම් උසස් පාඨමාලා

Scouting Magazine - Sri Lanka

ලොව සුපතල දිරිය බාලදක්ෂ බාලදක්ෂිකාවෝ

Scouting Magazine - Sri Lanka

බාලදක්ෂ ගැට පාඩම - කඳන් ගැටය

Scouting Magazine - Sri Lanka

බාලදක්ෂයන්ගේ කඳවුරු පුරෝගාමී ක්‍රියාකාරකම්

Scouting Magazine - Sri Lanka

Ceylon Scout Council Act (No. 13 of 1957)

Scouting Magazine - Sri Lanka

බාලදක්ෂ තූර්‍ය්වාදක කණ්ඩායම්

Scouting Magazine - Sri Lanka