මිරිස් ඇටයක් එහේ කොහොමද​?

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ සුමුදු සැඳෑවක්

Unmanthaya උන්මන්තය

වෙදහාමිනේ සමඟ මගේ තෙවෙනි සහවාසය​!

Unmanthaya උන්මන්තය

වෙදහාමිනේ සමඟ මගේ තෙවෙනි සහවාසය​!

Unmanthaya උන්මන්තය

නිල් තල්මස් අභියෝගය​!

Unmanthaya උන්මන්තය

නිල් තල්මස් අභියෝගය​!

Unmanthaya උන්මන්තය

වසංගතය​!

Unmanthaya උන්මන්තය

වසංගතය​!

Unmanthaya උන්මන්තය

මිරිස් ඇටයක් එහේ කොහොමද​?

Unmanthaya උන්මන්තය

මිරිස් ඇටයක් එහේ කොහොමද​?

Unmanthaya උන්මන්තය

මට හිතෙන හැටි ගැන මට හිතුනු හැටි!

Unmanthaya උන්මන්තය

මට හිතෙන හැටි ගැන මට හිතුනු හැටි!

Unmanthaya උන්මන්තය

සුදු මල් පොකුරක් අතේ තබාගෙන !​

Unmanthaya උන්මන්තය

සුදු මල් පොකුරක් අතේ තබාගෙන !​

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ ​සුමුදු සැඳෑවක්!

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ ​සුමුදු සැඳෑවක්!

Unmanthaya උන්මන්තය

මා උන්මත් කල ගී 16

Unmanthaya උන්මන්තය

මා උන්මත් කල ගී 16

Unmanthaya උන්මන්තය

නෙළුම් ඇට + වරකා + ස්ප්‍රයිට් = විෂ​ද

Unmanthaya උන්මන්තය

නෙළුම් ඇට + වරකා + ස්ප්‍රයිට් = විෂ​ද

Unmanthaya උන්මන්තය