වෙදහාමිනේ සමඟ මගේ තෙවෙනි සහවාසය​!

Unmanthaya උන්මන්තය

නිල් තල්මස් අභියෝගය​!

Unmanthaya උන්මන්තය

වසංගතය​!

Unmanthaya උන්මන්තය

මිරිස් ඇටයක් එහේ කොහොමද​?

Unmanthaya උන්මන්තය

මට හිතෙන හැටි ගැන මට හිතුනු හැටි!

Unmanthaya උන්මන්තය

සුදු මල් පොකුරක් අතේ තබාගෙන !​

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ ​සුමුදු සැඳෑවක්!

Unmanthaya උන්මන්තය

මා උන්මත් කල ගී 16

Unmanthaya උන්මන්තය

නෙළුම් ඇට + වරකා + ස්ප්‍රයිට් = විෂ​ද

Unmanthaya උන්මන්තය

සෙ​zයිනබ් - අබූ අල් ආස්ගේ ආදර අන්දරය​

Unmanthaya උන්මන්තය

එම්බාම් චූන්!

Unmanthaya උන්මන්තය

සිහිනයටම සීමා වූ​ සිහින සිත්තම​​!

Unmanthaya උන්මන්තය

මට නොකී කතාව !

Unmanthaya උන්මන්තය

​හොඳ සිහියෙන් කුර්-ආනය දකින ලාංකික සිතිවිල්ලක්!

Unmanthaya උන්මන්තය

සූරත්-උල් තව්බා (පශ්චාත්තාපය) චේදය​: 9 පදය​: 5

Unmanthaya උන්මන්තය

සුරා අන්-නිසා ( ස්ත්‍රීය​ ) චේදය​: 4 වක්‍යය​: 24

Unmanthaya උන්මන්තය

සූරා මුහම්මද් (අදියරය: 47 පදය​: 35)

Unmanthaya උන්මන්තය

මා උන්මතයෙක් වූ වගයි!

Unmanthaya උන්මන්තය

ගින්න! බුරු බුරු ගා නගින රාජ...රාජ.. ගින්න!

Unmanthaya උන්මන්තය

කර්තේලිස්ගේ කරෙත්තෙට කාලයක් !

Unmanthaya උන්මන්තය