දවස් පහක් ලියූ සති හතක් කියවූ කට්ටකාඩුව

කට්ටකාඩුව

මහ ඉලුප්පල්ලමේ ෆුඩ් ග්රූප්

කට්ටකාඩුව

පවුලත් රටත් පාවාදී පාචනයෙන් මියගිය පුංචිරාළ

කට්ටකාඩුව

ඉපදෙනවාට වඩා වැඩියෙන් මැරෙන ළමයි

කට්ටකාඩුව

නංගිලා මල්ලිලා (දුවලා / පුතාලා) වෙත ආදරයෙනි

කට්ටකාඩුව

කිඹුලා කෑ මුගාබේ

කට්ටකාඩුව

අලිය ගේ තරම ඌ දන්නේ නෑලූ!!

කට්ටකාඩුව

අපි හරියට කන්ඩවත් දන්නවද?

කට්ටකාඩුව

අකලට පුරන් වූ කුඹුරු

කට්ටකාඩුව

පැතලි ලෝකය රවුම් කල හතරවැනි රාමා

කට්ටකාඩුව

ෆෙඩරල් අමරපුර නිකාය

කට්ටකාඩුව

සතුරන්ගේ බෙල්ල කපා ඔලුව ගෙදර ගෙනියන ඉබන් වරු

කට්ටකාඩුව