හාල් සේරුවේ දේශපාලනේ

කට්ටකාඩුව

පුතු ඉපදුනු මේ දෙරණේ උරුමය පුතුටයි

කට්ටකාඩුව

පුතු ඉපදුනු මේ දෙරණේ උරුමය පුතුටයි

කට්ටකාඩුව

නැවත උපන් මූසිල

කට්ටකාඩුව

නැවත උපන් මූසිල

කට්ටකාඩුව

ආර්යයෝ සොයා යෑම

කට්ටකාඩුව

ආර්යයෝ සොයා යෑම

කට්ටකාඩුව

බස් ගස දිගේ නගිමු

කට්ටකාඩුව

බස් ගස දිගේ නගිමු

කට්ටකාඩුව

කාටද චන්දෙ දුන්නේ?

කට්ටකාඩුව

කාටද චන්දෙ දුන්නේ?

කට්ටකාඩුව

අතීතයෙන් වර්තමානයට ආ අන්දරේ

කට්ටකාඩුව

අතීතයෙන් වර්තමානයට ආ අන්දරේ

කට්ටකාඩුව

එහෙවු නිදහසේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට...!

කට්ටකාඩුව

එහෙවු නිදහසේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට...!

කට්ටකාඩුව

අපිට ගහන්ඩ මඩු වලිග ගෙනෙව්!!

කට්ටකාඩුව

අපිට ගහන්ඩ මඩු වලිග ගෙනෙව්!!

කට්ටකාඩුව

කසාද ජීවිතේ හා බූරු කුට්ටම

කට්ටකාඩුව

කසාද ජීවිතේ හා බූරු කුට්ටම

කට්ටකාඩුව

ගෙජ්ජියක් බඳිමුද?

කට්ටකාඩුව