නත්තලේ අසිරිය....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

පුස් වෙඩි නොවි නියම වෙඩිල්ලක් වෙන්න ඔබත් උත්සහ කරන්න..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මේ බොහිමියානුවා නිර්මාණයේ ඇයි මෙහෙම අවසානයක්...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මිනිස්සු ඉන්නේ සතුටෙන් ද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අශ්වයා ගියාට පස්සේ ඉස්තාලේ දොර වහමු ද නැත්නම් ඊට කලින් වහමු ද ...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

18+...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අම්මා....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඒ අපේ කම නුඹේ ගෙදරම තියා ගන්න අම්මේ, මේ මගේ ගෙදර...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මට දෙන්න මගේ පුංචි කාලේ... කීයටවත් මට නම් එපා....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

පුංචි දරුවන් එක්ක වැඩ කරන්න පෙර 1....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ආදරය, වේදනාව සහ ගුරු තරු (ගුරු හොරු නොව) සමඟ නව වසරට පියමනිමින්....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අතීතයේ වගේ දැන් කාලේ ප්‍රස්ථා පිළිරු නොහැදෙන්නේ ඇයි ....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

නිතී රීති තිබුනේ නැත්නම් මිනිස්සු මොන වගේ හැසිරෙයිද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මොකාද මේ මිනිහා.....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

"සංකීර්ණ" බව තුලින් "සරල" බව දකින්න නම්.....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබට හැකියි නේද ඒ පෙර කරුම වලින් ඇයව ගලවගන්න, ඒත් ඇයි ඔබ එහෙම නොකරන්නේ....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

කුරුල්ලනේ නුඹලා ගී හැදුවද හදපු ගී ගැයුවද... ..නුඹලාට ගී හදන්න ගයන්න මිහිරි හඬ ඉල්ලා හිටි ප්‍රේමණීය හඬ අද නිහඬ වුනත්..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

කට්ට නොකා තියන දෙයක් බෙදා හදාගෙන කමු ද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබ කෙනෙකුට දැනෙන්න ආදරය කරන්නෙක් ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....