"බුදු හාමුදුරුවන් කියා ඇති දේවල් වෙනස් කරන්න අපිට බෑනේ.."

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබට "පින්" කරන්න(ම) ඕන කියා සිතුනු විට....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

කූඹියෝ කන සහෝදරයාට ලියමි..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අළු යට සැඟවූ යොවුන්වියේ හැඟිම් නම් ගිනි කඳු තව දුරටත් සඟවමු ද.. නැතිනම් නිවා සිසිල් කරමුද..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

තම ජීවිතය ගැන කළකිරේ නම් අනුනට බර පටවමු ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මතක සටහන් අවදි කරවන ගීයක් වැනි සියවන සටහන...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මිනිස්සු තෝරා ගත් එක් තැනක් හෝ කෙනෙක් වෙනුවෙන් පමණක් ඕනවටත් වඩා වෙහෙසෙන්නේ ඇයි ?

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ආගම් සහ ලිංගබේදය...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඇයි මිනිස් පැටව් ඉපදෙනකොටම කතා කරන්නේ නැත්තේ, ඇවිදින්නේ නැත්තේ ?

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අතීතය සිහිනයක් පමණයි... සැබැ සුවඳක් නෑ ද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මා වැනි බිළින්ඳා...වර වර ලඟට කැන්ඳා...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මිනිස්සු මැරෙන්න බය ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

දන්නවද හැම දේකටම වැස්ස කතා කරන විදිහක් තියන බව..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මට දෙන්න මගේ පුංචි කාලේ... කීයටවත් මට නම් එපා....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මිනිස්සුන්ට අත් දෙකක් තියෙන්නේ ඇයි....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබ කෙනෙකුට දැනෙන්න ආදරය කරන්නෙක් ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ගිරව් කතා කරන්නේ කොහොමද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ලොවම නිදන රාත්‍රියේ.. මා නොනිදන මේ රැයේ....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඇතුල හිස් ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබ සැමදා පියවරක් පිටුපසින් මා ලඟ සිටිමින් ඇරුණු දොරටු පෙන්වයි...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....