මල් වැනි දරුවන් ඔබේ ද මගේ ද අපේ ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

නෑදෑයෝ අපි නෑදෑයෝ....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

රෝල්ස් කමු...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

සොරකම් කල පරම්පරාව....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ගුරුවරයා, දරුවා සහ ඉගෙනීම....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මිනිසා සතෙක් ද සතා මිනිසෙක් ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අම්මා....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

දේශය + පාලනය = දේශපාලනය (ද)....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

නිතී රීති තිබුනේ නැත්නම් මිනිස්සු මොන වගේ හැසිරෙයිද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මොකාද මේ මිනිහා.....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අකුරු මැකී නෑ කොළ ගැලැවී නෑ බොඳ වී නෑ සිතුවම්.......

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

"මාරයිනෙ..... අපි දන්නෙ නෑනෙ ලොක්කො ඔය වගක්.”

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

පව් පින්.....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

හරිම ලේසියි...කරන්න තියෙන්නේ නොගැටී නොබැඳී ඉන්න..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ගහේ කටු උල් කරන්න ඕනෙද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

දෙබිඩි වැඩිහිටියන්ගේ (දෙබිඩි) දරුවන්......

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

සරලව ජීවත් වෙන්න....සිහියෙන් කාලය ගෙවන්න...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මවක් වීමට හිතන ගැහැනියක් නම් ඔබ....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඉන්ධන අවසන් ද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

රැල්ල ඇදෙනවා වැල්ලේ වැදෙනවා... සමන් මොට්ටු වගේ වතුර බිංදු ඉහෙනවා...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....