කට්ට නොකා තියන දෙයක් බෙදා හදාගෙන කමු ද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඒ අපේ කම නුඹේ ගෙදරම තියා ගන්න අම්මේ, මේ මගේ ගෙදර...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අනන්තයට යන පාර දිගේ....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

බස ගැන මගේ කෙටි කතාව...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබ නවතින්නේ කොහෙද කොහොමද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

කටහඬ දන් දෙන්න කැමතිද ඔබත්...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

සිරවීමක් නැතිව ජීවිතය විඳින්න නම්..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මේ ලෝකේ මම ඉන්න කැමතිම ආසම තැන මගේ ගෙදර....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඇත්ත ඇස් සහ ඇත්ත බොරු...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

දකින්න හිතන්න අලුතින් වෙනස්කම් කරන්න ඉඩ දෙන්න ඔබට හැකිද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

දකින්න හිතන්න අලුතින් වෙනස්කම් කරන්න ඉඩ දෙන්න ඔබට හැකිද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

දකින්න හිතන්න අලුතින් වෙනස්කම් කරන්න ඉඩ දෙන්න ඔබට හැකිද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

පිරිමි අයට හැඟිම් දැනීම් දැනෙන්නේ නැද්ද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබට අවශ්‍ය එකාධිපතියෙක් ද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

කෙනෙක් එක්ක මුහුණට මුහුණ බලාගෙන ඇත්ත කතා කරන්න අපහසු ඇයි..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මම කවදවත් ආස සීතලට, ඔබ...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

පහළට වැටෙන්න පෙර...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

පුංචි දරුවන් එක්ක වැඩ කරන්න පෙර 2...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

පුංචි දරුවන් එක්ක වැඩ කරන්න පෙර 1....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

පුංචි දරුවන් එක්ක වැඩ කරන්න පෙර....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....