ත්‍රිකෝණයකට පාද කීයක් තිබේද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අම්මයි මමයි...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අම්මයි මමයි...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අනේ මට බැහැ ඕවා කරන්න...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඉපදෙනකොටම දරුවන් කතා කරන දවසක් ඒවිද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබට මොහොතකට වැටහුනාද..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ගැලපෙන්නේ නැති නම් ඇති වැඩකුත් නෑ .....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

දිනෙක හිරු බැස යන වෙලාවක....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මුතුකුඩ ඉහළන මල් වරුසාවේ...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

දියුණු යැයි කියනා නගරයක හිටියෙම නැද්ද කිසිම කෙනෙක්...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

සුවඳයි මල් සුවඳ සේ.. මිහිරී මී පැණි වගේ..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

දිලීප පොඩි පුතු සනීපයට නිදි...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

උදව්ව: අනුකම්පාව.....වෙනස: බය...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මේ ලෝකෙට ඕන අංග සම්පූර්ණ "සුපිරි" මිනිසුන් පමණක් ද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබ සුදුස්සෙක් ද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

නිදහස...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

සහතික එකතු කිරීමේ රැල්ල පසෙකින් තබා "ඉගෙන" ගනිමු ද..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබ ඔෂීන් බලලා තියනවද පුංචි කාලේ...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

සිතුවිලි සිර නොකර ආගන්තුකව සිතට ආ ලෙසම පිට වී යන්න දෙමු ද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන්න බය නැති දරුවෙක් හදමු ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....