මාලදිවයිනේ අතොළු - 1 (ඉහළ උතුරු ප්‍රාන්තය​)

පාදඩ අසපුව​

අතොළු

පාදඩ අසපුව​

බටහිර චින්තනය​

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 1

පාදඩ අසපුව​

ජපානයේ තේ බොන හැටි - 3

පාදඩ අසපුව​

ජපානයේ බුදු දහම​

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 14

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 2

පාදඩ අසපුව​

යටත් නොවෙමි!

පාදඩ අසපුව​

ජපානයේ තේ බොන හැටි - 2

පාදඩ අසපුව​

පෙරහැර සහ වැස්ස​

පාදඩ අසපුව​

කූඹියෝ අවසානය​

පාදඩ අසපුව​

මාලදිවයිනේ පරිපාලනමය බෙදීම්

පාදඩ අසපුව​

නිරාගමික තුමා සහ සොහොන​

පාදඩ අසපුව​

කොංගෝ අර්බුධය (1960-65) - 2

පාදඩ අසපුව​

Big Cats

පාදඩ අසපුව​

ජපන්නු බොන හැටි

පාදඩ අසපුව​

කූඹියෝ සහ ආප්ප​

පාදඩ අසපුව​

ජපානයේ ආගම්

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 32 (කලිදු සහ සිත්ති)

පාදඩ අසපුව​