ජපන් සංස්කෘතිය විදහාපාන වචන - 7 (ෂිකත​ ග නයි)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 31 (මෝරා ගේ බඩේ හිටිය ගෑණු ළමයා​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 31 (තන්හාවේ ඵලය​)

පාදඩ අසපුව​

මාලදිවයිනේ අතොළු - 4 (මාලේ නගරය​)

පාදඩ අසපුව​

කූඹියෝ අවසානය​

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 29 (ඔඩි කා බොදුමස්​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 28 (මෙකුනු සහ ගාහක​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 27 (කුඩ තුත්තු ඩීඩී ගෙ ඇණ​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 26 (හමේ රෝගය​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා (රෝනු එදුරු)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 24 (මුරංගාගස්දෝෂුගේ මාලිමි)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 23 (අරුෆ්ෆන්නෝ ෆුරේත​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 22 (උකුණුමනා සහ ලීමනා)

පාදඩ අසපුව​

උමා ඔය කතා වස්තුව​

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 21 (මොහාන් ට දුන්නු දෝනිය​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 20 (විලාපය​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 19 (පෙරේත රජු)

පාදඩ අසපුව​

මාලදිවයිනේ අතොළු - 2 (උතුරු ප්‍රාන්තය​)

පාදඩ අසපුව​

ජපානයේ තේ බොන හැටි - 3

පාදඩ අසපුව​

ජපානයේ තේ බොන හැටි - 2

පාදඩ අසපුව​