දෙමළ ඊළාම් සන්නද්ධ කල්ලි වල ඉතිහාසය - 2 (කළු ජූලිය දක්වා)

පාදඩ අසපුව​

දෙමළ ඊළාම් සන්නද්ධ කල්ලි වල ඉතිහාසය (මුල් යුගය​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 47 - (පල්ලිය ගිනි තැබූ මිනිසා)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 46 - (කළුබොන්දාගෙ දියෙ)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 45 - කන්දු රස්ගෙෆානු

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ රජකතා 44 - ෆින්දනා සහ පූසා

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 43 - යාහුම්බරාහ​

පාදඩ අසපුව​

මාලදිවයිනේ අතොළු - 6 (දකුණු මධ්‍යම ප්‍රාන්තය​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 42 - මාමෙලි දයිතා සහ ඇගේ දරුවන් හත් දෙනා

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - කුස්සියට ආ කක්කුට්ටා

පාදඩ අසපුව​

කනමරා මත්සුරි - ජපන් ශිෂ්නෝත්සවය​

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 40 - සන්දර කටුවේ පුරාවෘතය​

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 39 - නාලාෆුෂි දූපතේ දුප්පතා සහ ඔහුගේ එළදෙන​

පාදඩ අසපුව​

ජාතිකවාදී අපේක්‍ෂකයෙක්ට ජය ගත හැකිද​

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 38 - (හොල්ලවයි)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 37 (මීයො දෙන්නෙක් පන්නපු පූසා )

පාදඩ අසපුව​

නොහිතන කතා

පාදඩ අසපුව​

පාදඩ කතා - 3 (මල් කතා)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා -36 (වේරෙහුලි)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 35 (වැලි මඩුවා)

පාදඩ අසපුව​