පරංගි මහ හටන

පාදඩ අසපුව​

විදුලි ලාම්පු මිලදී ගැනීමේදී දැන ගත යුතු කරුණු - 1

පාදඩ අසපුව​

ජපන් වැසිකිළි

පාදඩ අසපුව​

ජපන් සංස්කෘතිය විදහා පාන වචන - 4 (මොත්තයිනයි!)

පාදඩ අසපුව​

ජපන් සංස්කෘතිය විදහා පාන වචන - 3 (ගෙංකි)

පාදඩ අසපුව​

ජපන් සංස්කෘතිය විදහා පාන වචන - 2 (ඔත්සුකරෙ)

පාදඩ අසපුව​

ජපන් සංස්කෘතිය විදහා පාන වචන - 1 (ඉතදකිමස්)

පාදඩ අසපුව​

මිත්සුබිෂී - 1

පාදඩ අසපුව​

සමාජයීය වගකීම ගැන ජපන් කතාවක්

පාදඩ අසපුව​

ජපන් බස - 2 (කතා කරන ජපන්)

පාදඩ අසපුව​

ජපන් බස​ - 1 (ලිඛිත ජපන්)

පාදඩ අසපුව​

මහෞෂධ

පාදඩ අසපුව​

මිනි හයිඩ්‍රෝ නම් පිළිකාව​.

පාදඩ අසපුව​

නවක වදය ගැන​....

පාදඩ අසපුව​

පැරණි වම, මැද වම සහ නව වම

පාදඩ අසපුව​

නිරාගමික තුමා සහ සොහොන​

පාදඩ අසපුව​

ගබ්සාව ගැන​

පාදඩ අසපුව​

හයිකු කවි - 3 (හයිකු කවියේ නීති)

පාදඩ අසපුව​

හයිකු කවි - 2 (හයිකු කවියේ නීති)

පාදඩ අසපුව​

හයිකු කවි - 1 (හැඳින්වීම​)

පාදඩ අසපුව​