තංගම්මගෙ ලැයිං සුදිය​

පාදඩ අසපුව​

ජල විදුලි බලාගාර​

පාදඩ අසපුව​

ඉස්ලාමයේ කුළුණු පහ - 2 (සලාහ්)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ රජකතා - 50 (හක්ගෙඩියේ ගෞරවය​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ රජකතා - 49 (භාජනයේ තිබූ සඳ​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 48 (මාළිගාවේ ඇඳ මකුණා)

පාදඩ අසපුව​

ඉස්ලාමයේ කුළුණු පහ - 1 (ෂහදා)

පාදඩ අසපුව​

ගල් අඟුරු බලාගාර​

පාදඩ අසපුව​

රමදාන්

පාදඩ අසපුව​

දෙමළ ඊළාම් සන්නද්ධ කල්ලි වල ඉතිහාසය - 2 (කළු ජූලිය දක්වා)

පාදඩ අසපුව​

දෙමළ ඊළාම් සන්නද්ධ කල්ලි වල ඉතිහාසය (මුල් යුගය​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 47 - (පල්ලිය ගිනි තැබූ මිනිසා)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 46 - (කළුබොන්දාගෙ දියෙ)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 45 - කන්දු රස්ගෙෆානු

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ රජකතා 44 - ෆින්දනා සහ පූසා

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 43 - යාහුම්බරාහ​

පාදඩ අසපුව​

මාලදිවයිනේ අතොළු - 6 (දකුණු මධ්‍යම ප්‍රාන්තය​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා 42 - මාමෙලි දයිතා සහ ඇගේ දරුවන් හත් දෙනා

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - කුස්සියට ආ කක්කුට්ටා

පාදඩ අසපුව​

කනමරා මත්සුරි - ජපන් ශිෂ්නෝත්සවය​

පාදඩ අසපුව​