පාදඩයා කූඹියෝ බලපු හැටි

පාදඩ අසපුව​

ෆෙඩරල්

පාදඩ අසපුව​

ශුද්ධභූමි

පාදඩ අසපුව​

කඳුකර යක්‍ෂයා

පාදඩ අසපුව​

උමා ඔය

පාදඩ අසපුව​

පාදඩයා රට ගිය හැටි

පාදඩ අසපුව​

පෙරහැර සහ වැස්ස​

පාදඩ අසපුව​

කොල්ටැන් කතාව​

පාදඩ අසපුව​

කොංගෝ අර්බුධය (1960-65) - 2

පාදඩ අසපුව​

කොංගෝ අර්බුධය (1960-65)

පාදඩ අසපුව​

ජපන්නු බොන හැටි

පාදඩ අසපුව​

Jack the Ripper - 2

පාදඩ අසපුව​

Jack the Ripper - 1

පාදඩ අසපුව​

දිව්‍යමය සුළං

පාදඩ අසපුව​

කොටියා, ව්‍යාඝ්‍රයා සහ දිවියා

පාදඩ අසපුව​

ජපන් සංස්කෘතිය විදහා පාන වචන - 5 (ඔමොතෙනෂි)

පාදඩ අසපුව​

ලංකාවට එල්ල වූ චීන ආක්‍රමනය - 2

පාදඩ අසපුව​

ලංකාවට එල්ල වූ චීන ආක්‍රමනය​ - 1 (පසුබිම​)

පාදඩ අසපුව​

ලබු කට්ටෙන් අංකුට්ටෙක් ඇල්ලීම​

පාදඩ අසපුව​

බූවල්ලෝ සහ මුතු කිමිදෙන්නිය

පාදඩ අසපුව​