දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 55 (කුල්ලවා ෆලු රාණි)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 54 (තෝෂලි තකුරු ට වැහුනු හොල්මන​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 53 (දූපත කෙළවරේ ගහ​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 52 (බොර වතුර​)

පාදඩ අසපුව​

සෙන් කතා - 3

පාදඩ අසපුව​

ඉතිහාස රස කතා - 1 (සැපරෝෂියානු කොසෑකයන් ගේ පිළිතුර)

පාදඩ අසපුව​

සෙන් කතා - 2

පාදඩ අසපුව​

මැග්යාර් මායාකාරයෝ - 4

පාදඩ අසපුව​

සෙන් කතා - 1

පාදඩ අසපුව​

බ්‍රසීලයේ පාපන්දු නිල ඇඳුම​

පාදඩ අසපුව​

ඉස්ලාමයේ කුළුණු පහ - 5 (හජ්)

පාදඩ අසපුව​

මැග්යාර් මායාකාරයෝ - 3

පාදඩ අසපුව​

මැග්යාර් මායාකාරයෝ - 2

පාදඩ අසපුව​

ඉස්ලාමයේ කුළුණු පහ - 4 (සව්ම්)

පාදඩ අසපුව​

ඉස්ලාමයේ කුළුණු පහ - 3 (සකාත්)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි රාජ්ජේ ජනකතා - 51 (උපාසක බළලා​)

පාදඩ අසපුව​

මැග්යාර් මායාකාරයෝ - 1

පාදඩ අසපුව​

තංගම්මගෙ ලැයිං සුදිය​

පාදඩ අසපුව​

ජල විදුලි බලාගාර​

පාදඩ අසපුව​

ඉස්ලාමයේ කුළුණු පහ - 2 (සලාහ්)

පාදඩ අසපුව​