(9) අපිළිවෙල සටහන් - 01

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(9) අපිළිවෙල සටහන් - 01

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(8) අනාගතේ එයයි මමයි....

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(8) අනාගතේ එයයි මමයි....

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(7) පොඩි දූ....,

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(7) පොඩි දූ....,

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(6) මේ හිත

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(6) මේ හිත

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(5) සතුට...

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

ලොකු අයියා..

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

ලොකු අයියා..

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(3) දුවෙක්!

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

මාර්කටිං

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)