පාලුව

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

දිල්වාලේ (Dilwale.)

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)