ලොකු අයියා..

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

මාර්කටිං

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

ඕල්ඩ් ඊස් ගෝල්ඩ් ~ අතීත මතක

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

පාලුව

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

දිල්වාලේ (Dilwale.)

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)