එතකොට මට පිං ද???

View Of Ash

මහත්තයා ?? මහත්මයා .......?

View Of Ash

මල පැනීම

View Of Ash

අප්පා..... කැතයි බං

View Of Ash

සභාවෙන් අවසරයි ඒ යෝජනාව මම ස්ථිර කරමි

View Of Ash

හැදිමිටයි

View Of Ash

මගේ එකක් නෙවෙයි කිවුවට පිලිගන්නේ නැ නේ? ඒ නිසා මගේ එකක් කියලාම හිතාගනිං

View Of Ash

කොපියක් ගැහුවා

View Of Ash

ඉතුරුවක් නෑ බං

View Of Ash

ලොකෙන් උතුම් රට ලංකාවයි සිරි ලංකාවයි

View Of Ash

ඉන්දියාවෙන් නේ

View Of Ash

නාථ අනාථ සනාථ

View Of Ash

අනේ …. අපි නොදන්න පත්තිනි අම්මා

View Of Ash

අපේ හරක්

View Of Ash

ඔවු ඔවු FCID තමයි යන්නේ මොකක්ද අවුල?

View Of Ash

අපි වවයි රට නගයි සිස්ටම් හරස් වෙයි

View Of Ash

මට අදාල නෑ නේ.....

View Of Ash

සල්ලි ද මිනිස්සු ද සල්ලිතියෙන මිනිස්සු ද

View Of Ash

අදහසක් පිනට දෙන්න පුළුවන්ද ?

View Of Ash