ඔවු ඔවු FCID තමයි යන්නේ මොකක්ද අවුල?

View Of Ash

එහෙමද ආසා

View Of Ash

මිෂන් ෆේල් වගේද?

View Of Ash

කවුන්සිලිං

View Of Ash

හදුන් පොත්ත කී ගානවා බං

View Of Ash

අහපු කථාවක්

View Of Ash

ඔවු ඔවු බටහිර ඇමරිකන් යුරෝපිය අධිරාජයවාදී කුමන්ත්‍රණයක් තමයි

View Of Ash

අපි වවයි රට නගයි සිස්ටම් හරස් වෙයි

View Of Ash

අදහසක් පිනට දෙන්න පුළුවන්ද ?

View Of Ash

නාථ අනාථ සනාථ

View Of Ash

ඉතුරුවක් නෑ බං

View Of Ash

අනිච්චේ දුක්කේ

View Of Ash

අම්මපා...... හුලං තමයි

View Of Ash

සිරියස් තමයි කියන්නේ බං

View Of Ash

එතකොට මට පිං ද???

View Of Ash

කොපියක් ගැහුවා

View Of Ash

කටවාචාල කමට එහෙම කියවනවා නෙවෙයි

View Of Ash

දැන් ඉතිං මොකද කරන්න ඕනි

View Of Ash