අහපු කථාවක්

View Of Ash

ඔවු ඔවු බටහිර ඇමරිකන් යුරෝපිය අධිරාජයවාදී කුමන්ත්‍රණයක් තමයි

View Of Ash

අපි වවයි රට නගයි සිස්ටම් හරස් වෙයි

View Of Ash

අදහසක් පිනට දෙන්න පුළුවන්ද ?

View Of Ash

නාථ අනාථ සනාථ

View Of Ash

ඉතුරුවක් නෑ බං

View Of Ash

අනිච්චේ දුක්කේ

View Of Ash

අම්මපා...... හුලං තමයි

View Of Ash

සිරියස් තමයි කියන්නේ බං

View Of Ash

එතකොට මට පිං ද???

View Of Ash

කොපියක් ගැහුවා

View Of Ash

කටවාචාල කමට එහෙම කියවනවා නෙවෙයි

View Of Ash

දැන් ඉතිං මොකද කරන්න ඕනි

View Of Ash

හරි අමාරු ඇති නේ

View Of Ash

ඉන්දියාවෙන් නේ

View Of Ash

එහෙමළු කථාව

View Of Ash

Idda mal kathawe lyrics

View Of Ash

කලවන් කථාවක් නොහොත් අප්‍රභංෂයක්

View Of Ash