අම්මපා...... හුලං තමයි

View Of Ash

සිරියස් තමයි කියන්නේ බං

View Of Ash

එතකොට මට පිං ද???

View Of Ash

කොපියක් ගැහුවා

View Of Ash

කටවාචාල කමට එහෙම කියවනවා නෙවෙයි

View Of Ash

දැන් ඉතිං මොකද කරන්න ඕනි

View Of Ash

හරි අමාරු ඇති නේ

View Of Ash

ඉන්දියාවෙන් නේ

View Of Ash

එහෙමළු කථාව

View Of Ash

Idda mal kathawe lyrics

View Of Ash

කලවන් කථාවක් නොහොත් අප්‍රභංෂයක්

View Of Ash

සල්ලි ද මිනිස්සු ද සල්ලිතියෙන මිනිස්සු ද

View Of Ash

ලොකෙන් උතුම් රට ලංකාවයි සිරි ලංකාවයි

View Of Ash

මට අදාල නෑ නේ.....

View Of Ash

සල්ලි ද මිනිස්සු ද සල්ලිතියෙන මිනිස්සු ද

View Of Ash

මහත්තයා ?? මහත්මයා .......?

View Of Ash

අප්පා..... කැතයි බං

View Of Ash

මගේ එකක් නෙවෙයි කිවුවට පිලිගන්නේ නැ නේ? ඒ නිසා මගේ එකක් කියලාම හිතාගනිං

View Of Ash

‘‘වැඩක් ගන්න පුළුවන් වගේ‘‘

View Of Ash

අපේ හරක්

View Of Ash