හෝර්ටන් තැන්න (මහඑලිය තැන්න) - Horton Plains

Sanchara 99

නෙල්ලිකුලම සිරිසම්බුද්ධ පංචසතික ශ්‍රාවක චාරිකාරාමය

Sanchara 99

ගල්මඩුව ගෙඩිගේ විහාරය - මහනුවර (කුණ්ඩසාලේ)

Sanchara 99

වෙස්සගිරිය

Sanchara 99

පිදුරංගල

Sanchara 99