ස්වභාව ධර්මය කියා දෙන ලෝක ධර්මය

නියමුවා

ආලය හැර දා ගියාට කරන්නෙපා මේ විදිහට (video)

නියමුවා

පා බිඳුනද හද නොබිඳේ අම්මාගේ (video)

නියමුවා

මුදලට විකිණුනු සුන්දර හදවත

නියමුවා

මා විරූ පියෙකි

නියමුවා

හෙමින් ගිය දුර

නියමුවා

දුවමු දුවමු නවතින්න

නියමුවා

නිදහස (නි.1000/=)

නියමුවා

කඳුළ මම නුඹට ආදරෙයි..

නියමුවා

මහළු වෙන ආදරය

නියමුවා

ආදර සබඳතාවක් අවසන් වූ විගස හිත හදාගමු

නියමුවා

වෙහෙසුනු සිත

නියමුවා