අත්තම්මාගේ රස කතා - ජපන්නු බෝම්බ දමති ii

මගේ හෝබෝ කතා

අත්තම්මාගේ රස කතා - ජපන්නු බෝම්බ දමති i

මගේ හෝබෝ කතා

සන් වූ කොන්ග් අපරදිගට ගිය ගමන (ii කොටස)

මගේ හෝබෝ කතා

සන් වූ කොන්ග් අපරදිගට ගිය ගමන (ii කොටස)

මගේ හෝබෝ කතා

සන් වූ කොන්ග් අපරදිගට ගිය ගමන (ii කොටස)

මගේ හෝබෝ කතා

අත්තම්මාගේ රස කතා - ඉඩම් ගැනිල්ල

මගේ හෝබෝ කතා

සන් වූ කොන්ග් අපරදිගට ගිය ගමන (i කොටස)

මගේ හෝබෝ කතා

මිත්‍යාවක් කියන්නෙ ඇත්තක්ද!

මගේ හෝබෝ කතා

සෙන් කතා ii

මගේ හෝබෝ කතා

සන් වූ කොන්ග් හෙවත් රජ වානර

මගේ හෝබෝ කතා

සුරංගනා කතාන්තර සහ ඒවායේ කුප්‍රකට මුහුණත- 3

මගේ හෝබෝ කතා

සුරංගනා කතාන්තර සහ ඒවායේ කුප්‍රකට මුහුණත-2

මගේ හෝබෝ කතා