අත්තම්මාගේ රස කතා - පැටිකිරිය

මගේ හෝබෝ කතා

දිඹුල් කොළ, ආන්ජලෝ සහ පීනස් අමාරුව

මගේ හෝබෝ කතා

චීන නරි

මගේ හෝබෝ කතා

ට්‍රෝජන් යුද්ධය සහ පශ්චාත් යුධ සමය ; නන්දිකඩාල් සිට ලියමි.

මගේ හෝබෝ කතා

සන් වූ කොන්ග් අපරදිගට ගිය ගමන (iii)

මගේ හෝබෝ කතා

අත්තම්මාගේ රස කතා - කාබෙරියන් දැකීම

මගේ හෝබෝ කතා

ඇතීනාට එරෙහිව ඇතීනා

මගේ හෝබෝ කතා

මිත්‍යාව අතීත ඇසින්

මගේ හෝබෝ කතා

අත්තම්මාගේ රස කතා - ජපන්නු බෝම්බ දමති ii

මගේ හෝබෝ කතා

අත්තම්මාගේ රස කතා - ජපන්නු බෝම්බ දමති i

මගේ හෝබෝ කතා

සන් වූ කොන්ග් අපරදිගට ගිය ගමන (ii කොටස)

මගේ හෝබෝ කතා

සන් වූ කොන්ග් අපරදිගට ගිය ගමන (ii කොටස)

මගේ හෝබෝ කතා

සන් වූ කොන්ග් අපරදිගට ගිය ගමන (ii කොටස)

මගේ හෝබෝ කතා

අත්තම්මාගේ රස කතා - ඉඩම් ගැනිල්ල

මගේ හෝබෝ කතා

සන් වූ කොන්ග් අපරදිගට ගිය ගමන (i කොටස)

මගේ හෝබෝ කතා

මිත්‍යාවක් කියන්නෙ ඇත්තක්ද!

මගේ හෝබෝ කතා

සෙන් කතා ii

මගේ හෝබෝ කතා

සන් වූ කොන්ග් හෙවත් රජ වානර

මගේ හෝබෝ කතා

සුරංගනා කතාන්තර සහ ඒවායේ කුප්‍රකට මුහුණත- 3

මගේ හෝබෝ කතා

සුරංගනා කතාන්තර සහ ඒවායේ කුප්‍රකට මුහුණත-2

මගේ හෝබෝ කතා