“නිදහස් අධ්‍යාපනය“ සමඟම “අධ්‍යාපනයේ නිදහස“ සුරකිමු.

Nokie Katha

කාගෙ කාගෙත් කිල්ලෝට වල "කුණු"

Nokie Katha

ලයිෆ් එකට එරෙහිවූ Life

Nokie Katha

ලයිෆ් ටී.වී. අවුලට ඌණ පූරණයක්....

Nokie Katha

සම්මාන හා අවමාන -3 නොහොත් දේශපාලුවන් පොර කිරීම

Nokie Katha

සම්මාන හා අවමාන-2 නොහොත් ඝාතකයින් අතින් සම්මාන

Nokie Katha

සම්මාන හා අවමාන

Nokie Katha

අහෝසි කරමුද ? නියාමනය කරමුද ?

Nokie Katha

මරිමෝඩ නාවික සෙබළා

Nokie Katha

සේකර විකුණාගෙන කෑම

Nokie Katha

තලියේ කිඹුලන් දැකීම නොහොත් මහින්ද චින්තනය වටේම කරකැවීම

Nokie Katha

බුක්,බ්ලොග්, බ්ලුක් හා බොග්

Nokie Katha

මං වැඩියෙන්ම කැමැති කෙටිකතාවට

Nokie Katha