අහෝසි කරමුද ? නියාමනය කරමුද ?

Nokie Katha

මරිමෝඩ නාවික සෙබළා

Nokie Katha

සේකර විකුණාගෙන කෑම

Nokie Katha

තලියේ කිඹුලන් දැකීම නොහොත් මහින්ද චින්තනය වටේම කරකැවීම

Nokie Katha

බුක්,බ්ලොග්, බ්ලුක් හා බොග්

Nokie Katha

මං වැඩියෙන්ම කැමැති කෙටිකතාවට

Nokie Katha