මට නම් දෙකක් වැඩි නැහැ හාමුදුරුවනේ....

Storybox 2016

සඳලුතලේ වලු සෙලවේ....

Storybox 2016

මදැයි කෑල්ලක් නග්ග ගන්ට ගියා.

Storybox 2016

කෙල්ලො එහෙම කියද්දී IP ට මොනා හිතෙන්ට ඇද්ද....

Storybox 2016

බින්න බැස්සනම් මක් වෙනවද අප්පා.......

Storybox 2016

තාත්ත නොවුණ නං ඔබන්නෙ වෙලේ...

Storybox 2016

කොල්ලො කියපි “ පිනිජම්බු මල“

Storybox 2016

මෙන්න ඉතිං පටං ගත්ත කැකිරි පලන පොල්කිචි කතා

Storybox 2016