අපි දෙන්නයි කතා ගොඩයි - 07

Monarathenna

අපි දෙන්නයි කතා ගොඩයි - 06

Monarathenna

අපි දෙන්නයි කතා ගොඩයි - 05

Monarathenna

අපි දෙන්නයි කතා ගොඩයි - 04

Monarathenna

අපි දෙන්නයි කතා ගොඩයි -03(ii)

Monarathenna

අපි දෙන්නයි කතා ගොඩයි -03(i)

Monarathenna

අපි දෙන්නයි කතා ගොඩයි - 02

Monarathenna

අපි දෙන්නයි කතා ගොඩයි - 01

Monarathenna

ගණන් නැති කතන්දරයක් ....

Monarathenna

මල් පැල

Monarathenna

ගෑණු කවි... පිරිමි කවි...

Monarathenna

ෆැන්ටසි

Monarathenna

හුස්ම... හුස්ම... හුස්ම...

Monarathenna

පමාවෙන වසන්තය නුඹ

Monarathenna

ප්‍රේමයක් කියන්නේ

Monarathenna

රාස්සයෙකුගේ උයනක

Monarathenna

කවිය

Monarathenna

අාදරණීය මුසන්ඩාස්...

Monarathenna

ඕ ලෙවල් කෙල්ලගේ ජනාධිපති හීනය...!

Monarathenna

කූල් කරපු ගුරාමි - පවර් කට් කතාවක්...!

Monarathenna