කන්ද උඩරට සටනින් කින්ග්ස්වුඩ් විදුහලට ජය

The Papare

முதன் முறையாக 19 வயதுக்கு உட்பட்ட சிங்கர் கிண்ண சம்பியனாக முடிசூடிய ரிச்மண்ட் கல்லூரி

The Papare

சகல துறையிலும் பிரகாசித்த திலான் பிரஷான்; தென் மாகாண நீலங்களின் மாபெரும் சமர் சமநிலையில் நிறைவு

The Papare

இலகு வெற்றிகளை சுவீகரித்த காலி மற்றும் அனுராதபுர மாவட்டங்கள்

The Papare

දිල්හාන්ගේ ශතකය නිසා ගාල්ලට දැවැන්ත ජයක්

The Papare

சாத்தியமாகிய சம்பியன்களின் அரையிறுதிக் கனவு

The Papare

117th Battle of the Blues South ends in a tame draw

The Papare

අන්තෝනිවරුන්ගේ ශක්තිය අභිබවා යමින් ජෝසප්වරුන් ජය ලබයි

The Papare

Colombo FC trounce Saunders to book semi final berth

The Papare

කොළඹ කොල්ලන් පරාජය කරමින් ජයග්‍රහණය ගාල්ලට

The Papare

சதத்தை தவற விட்ட முதித்த லக்ஷான்; 11ஆவது பெரும் சமர் சமநிலையில் முடிவு

The Papare

තමීම් සහ ශකීබ් ශ්‍රී ලංකාව සමතලා කරයි

The Papare

சகலதுறையிலும் பிரகாசித்த மனெல்கர் டி சில்வா: 43ஆவது பெரும் சமரில் புனித பேதுரு கல்லூரி வெற்றி

The Papare

An average fielding performance by Sri Lanka

The Papare

Royal Juniors Marches on

The Papare

Even Tussle Between the Juniors of STC and Science

The Papare

කමිඳුගේ නොදැවුනු ඉනිම නිසා රිච්මන්ඩ් විදුහලට ජය

The Papare

S.Thomas’ survive Science scare

The Papare

Dilshan ton takes Badulla to huge win

The Papare

தொடரும் இலங்கையின் அணியின் ஒரு நாள் தோல்விகள்; ஒரு நாள் தொடரில் பங்களாதேஷ் முன்னிலையில்

The Papare