ඉබේ පාර්ක් වෙන සෙරෙප්පු!

Tech Sayura

අඩු වියදම් සෝලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් - 3

Tech Sayura

අඩු වියදම් සෝලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් - 2

Tech Sayura

අඩු වියදම් සෝලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් - 1

Tech Sayura

NFC තාක්ෂණය

Tech Sayura

ලෝකෙටම තරු පෙන්නූ සයිබර් ප්‍රහාරය

Tech Sayura

රොබෝ නිර්මාණය (Optimus) - නිමාව

Tech Sayura

රොබෝ නිර්මාණය (Optimus) - පරිපථය ගොඩනැගීම

Tech Sayura

රොබෝ නිර්මාණය (Optimus) - සැකිල්ල සෑදීම

Tech Sayura

රොබෝ නිර්මාණය (Optimus) - මූලික කටයුතු

Tech Sayura

කුලරත්නෙ 50 ට මම හදපු රොබෝ

Tech Sayura

වේගවත් වූ වේගා

Tech Sayura

ෆෝන් එකෙන් සින්දු කියන්න Smule

Tech Sayura

පොත් වෙනුවට ටැබ් දීම

Tech Sayura

එක බැටරියකින් L.E.D එකක් දල්වන පරිපථය

Tech Sayura

කංඡායුධ උන්මාදය

Tech Sayura

IDM අතහරිමු FDM වැළඳගනිමු.

Tech Sayura

Chainora - අපිට අපේම Social Media Network එකක්

Tech Sayura

සැම්සුන්ග් නෝට් 7 ගිනිගත් හේතුව

Tech Sayura