ෆෝන් එකට එන්ඩස්කොප් කැමරාවක්

Tech Sayura

පලමු වරට ඇසේ සිවියක් 3D මුද්‍රණයෙන්

Tech Sayura

ලැම්බෝගිනි ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එක

Tech Sayura

ඇපල් වෙතින් මිල අඩු Home Pod එකක්?

Tech Sayura

හොරට හදපු PL2303 ට අහුවුණාද? මෙන්න විසඳුම

Tech Sayura

යාළුවන්ට සල්ලි යවන්න ගූගල් ඇසිස්ටන්ට්

Tech Sayura

NASA එකට අහසේ ෆොටෝ යවමු !

Tech Sayura

අලුගසා නැගිටින ටෙක් කතා !

Tech Sayura

ඉබේ පාර්ක් වෙන සෙරෙප්පු!

Tech Sayura

අඩු වියදම් සෝලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් - 3

Tech Sayura

අඩු වියදම් සෝලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් - 2

Tech Sayura

අඩු වියදම් සෝලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් - 1

Tech Sayura

NFC තාක්ෂණය

Tech Sayura

ලෝකෙටම තරු පෙන්නූ සයිබර් ප්‍රහාරය

Tech Sayura

රොබෝ නිර්මාණය (Optimus) - නිමාව

Tech Sayura

රොබෝ නිර්මාණය (Optimus) - පරිපථය ගොඩනැගීම

Tech Sayura

රොබෝ නිර්මාණය (Optimus) - සැකිල්ල සෑදීම

Tech Sayura

රොබෝ නිර්මාණය (Optimus) - මූලික කටයුතු

Tech Sayura

කුලරත්නෙ 50 ට මම හදපු රොබෝ

Tech Sayura

වේගවත් වූ වේගා

Tech Sayura