දියවැඩියාව (Diabetes mellitus)

Online Doctor SL

හෝමෝනමය උපත් පාලන පෙති ( Hormonal Contraceptive Pills)

Online Doctor SL

ඉබෝලා වෛරසය (Ebola Virus)

Online Doctor SL

පුරුෂ උපත් පාලන කොපු /කොන්ඩම් (Male Condom)

Online Doctor SL

හීනෝන්මාදය හෙවත් සිසෝෆීනියාව (Schizophrenia)

Online Doctor SL

මානසික අවපීඩනය හෙවත් විශාදය (depression)

Online Doctor SL

ඩෙංගු උණ හා ඩෙංගු රක්තපාත උණ රෝගය (Dengue fever)

Online Doctor SL

රුමැටොයිඩ් ආතරයිටිස් (Rheumatoid Arthritis)

Online Doctor SL

රිකට්ස් (Rickets)

Online Doctor SL

සුදු කබර (Vitiligo)

Online Doctor SL

ලාදුරු (Leprasy)

Online Doctor SL

පිත්තශයේ ඇතිවන ගල් (Gall stones)

Online Doctor SL

ගැස්ට්‍රිටිස් (Gastritis )

Online Doctor SL