ගැබ්ගෙල පිලිකා (Cervical Carcinoma)

Online Doctor SL

Hello world!

Online Doctor SL

Hello world!

Online Doctor SL

ඩෙංගු උණ (Dengue Fever)

Online Doctor SL

දියවැඩියාව (Diabetes mellitus)

Online Doctor SL

දියවැඩියාව(diabetes)

Online Doctor SL

හෝමෝනමය උපත් පාලන පෙති ( Hormonal Contraceptive Pills)

Online Doctor SL

ඉබෝලා වෛරසය (Ebola Virus)

Online Doctor SL

පුරුෂ උපත් පාලන කොපු /කොන්ඩම් (Male Condom)

Online Doctor SL

පුරුෂ උපත් පාලන කොපු (Male condoms)

Online Doctor SL

හීනෝන්මාදය හෙවත් සිසෝෆීනියාව (Schizophrenia)

Online Doctor SL

භීනෝන්මාදය (Schizophrenia)

Online Doctor SL

මානසික අවපීඩනය හෙවත් විශාදය (depression)

Online Doctor SL

විශාදය (Depression)

Online Doctor SL

ඩෙංගු උණ හා ඩෙංගු රක්තපාත උණ රෝගය (Dengue fever)

Online Doctor SL

ගැස්ට්‍රිටිස් (Gastritis)

Online Doctor SL

හිමෝ‍ෆිලියාව (heamophilia)

Online Doctor SL

ඇපෙන්ඩිසයිටිස් (Appendicitis)

Online Doctor SL

අපස්මාරය /මීමැස්මොරය (Epilepsy)

Online Doctor SL

ඉරුවාරදය (Migraine)

Online Doctor SL