බස් කතා 01 - බෝල රෝසා

කිඹුලාගේ කිඹුල් කොටුව

අපි නොදන්න Setbeat

කිඹුලාගේ කිඹුල් කොටුව

දෙකයි දහය 2.10

කිඹුලාගේ කිඹුල් කොටුව

බෝඩිමට ආව කබරයා

කිඹුලාගේ කිඹුල් කොටුව

පර්ස් එක නැති උනාද ?

කිඹුලාගේ කිඹුල් කොටුව

THE "A පන්තිය"

කිඹුලාගේ කිඹුල් කොටුව

නිවන් සැප ලැබේවා !

කිඹුලාගේ කිඹුල් කොටුව

Untitled Post

කිඹුලාගේ කිඹුල් කොටුව