තටු තිබුණි නම්

Hot Chocolate Days

නැවතුම

Hot Chocolate Days

පුතුන්

Hot Chocolate Days

Poem for a 40th Birthday | Nicolette Stasko

Hot Chocolate Days

Finding words

Hot Chocolate Days

හඳුනමි

Hot Chocolate Days

දුර

Hot Chocolate Days

නුඹ සොයමි මම

Hot Chocolate Days

නැවතුම

Hot Chocolate Days

හොඳම මඟ

Hot Chocolate Days

a farewell

Hot Chocolate Days

ප්‍රේම කිරීම

Hot Chocolate Days

ඉබ්බි- නැවතත්

Hot Chocolate Days

පරිවර්තන දෙසැම්බර්-ජනවාරි

Hot Chocolate Days

පෙනෙන නොපෙනෙන

Hot Chocolate Days

මගේ කවිය නුඹ

Hot Chocolate Days

සඳ!

Hot Chocolate Days

when lilies bloom

Hot Chocolate Days

තනිකම

Hot Chocolate Days

Dreams

Hot Chocolate Days