ඈෂ් ගස

Hot Chocolate Days

මේ කවිය ඔබටයි

Hot Chocolate Days

ගාෆීල්ඩ් සහ මම

Hot Chocolate Days

සබඳකම්

Hot Chocolate Days

හිස් ඉඩ

Hot Chocolate Days

අවුරුදු ගණනක ජීවිතය

Hot Chocolate Days

Moment of Tangency | John Koenig

Hot Chocolate Days

ආත්මය | Pablo Neruda

Hot Chocolate Days

දිල්

Hot Chocolate Days

තටු තිබුණි නම්

Hot Chocolate Days

නැවතුම

Hot Chocolate Days

පුතුන්

Hot Chocolate Days

Poem for a 40th Birthday | Nicolette Stasko

Hot Chocolate Days

Finding words

Hot Chocolate Days

හඳුනමි

Hot Chocolate Days

දුර

Hot Chocolate Days

නුඹ සොයමි මම

Hot Chocolate Days

නැවතුම

Hot Chocolate Days

හොඳම මඟ

Hot Chocolate Days

a farewell

Hot Chocolate Days