මළගම

Hot Chocolate Days

සතියක්ම තනියම

Hot Chocolate Days

සෙල්ලම් කාල

Hot Chocolate Days

මේස රෙද්දෙන් අදින දැරියට

Hot Chocolate Days

පෙම් කවි ලියන්නෙක් නොවේ

Hot Chocolate Days

හෙණ!

Hot Chocolate Days

ප්‍රේමයේ ආලෝකය

Hot Chocolate Days

කැඩපතේ පළ වූ 'තෑගි'

Hot Chocolate Days

විභාගේ තමයි අපේ අභාගේ!

Hot Chocolate Days

ලියන්න උගෙනිමින්

Hot Chocolate Days

autumn days

Hot Chocolate Days

මගේ යුද්ධය

Hot Chocolate Days

නාරං කැවුම් කතාවක්

Hot Chocolate Days

මතක කැබලිති

Hot Chocolate Days

ගස් ගැන

Hot Chocolate Days

Wildflowers

Hot Chocolate Days

මා දකින හැමදේම

Hot Chocolate Days

දැරියකගේ හිත

Hot Chocolate Days