සැප්තැම්බර් 1 දා පෘථිවිය ලඟින් පියඹා යන දැවැන්ත ග්‍රහකය

Techpedia

අලුත් අලුත් දේ පහසුවෙන් ඉගෙනගන්නේ මෙහෙමයි. අවසන් කොටස

Techpedia

අලුත් අලුත් දේ පහසුවෙන් ඉගෙනගන්නේ මෙහෙමයි. තෙවන කොටස

Techpedia

අලුත් අලුත් දේ පහසුවෙන් ඉගෙනගන්නේ මෙහෙමයි. දෙවන කොටස

Techpedia

අලුත් අලුත් දේ පහසුවෙන් ඉගෙනගන්නේ මෙහෙමයි. පළමු කොටස

Techpedia

ඩයල් එක වගේ google කරන්න අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන කරුණු 10ක්

Techpedia

ඩයල් එක වගේ google කරන්න අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන කරුණු 10ක්

Techpedia

කේන්තියෙන් නින්දටයෑම ශරීරයට අහිතකරයි

Techpedia

කේන්තියෙන් නින්දටයෑම ශරීරයට අහිතකරයි

Techpedia

චර්නෝබිල් වසර 100කට සාර්ථකව වසාදැමේ.

Techpedia

වසර 32ක් තිස්සේ සිදුවූ වෙනස GOOGLE පෙන්වයි

Techpedia

වසර 32ක් තිස්සේ සිදුවූ වෙනස GOOGLE පෙන්වයි

Techpedia

ගවයාගෙන් ට්‍රැක්ටරයට, දැන් එතනින් කොහෙටද ?

Techpedia

ගවයාගෙන් ට්‍රැක්ටරයට, දැන් එතනින් කොහෙටද ?

Techpedia

චීනයේ වාහන වලට උඩින් යන බස්රථය.

Techpedia

චීනයේ වාහන වලට උඩින් යන බස්රථය.

Techpedia

අභ්‍යවකාශයෙත් කුණු අයින් කරන්න වෙලාලු !

Techpedia

Self Driven ට්‍රක් රථ දැන් ඇමෙරිකාවේ

Techpedia

Self Driven ට්‍රක් රථ දැන් ඇමෙරිකාවේ

Techpedia

තත්පර 98න් පාලමක්දාන යුධ ටැංකිය

Techpedia