ශ්‍රී ලංකා, යූඇන්පී ,ජේවීපී ,ගූ ගඳ, පඩ ගඳ සහ පුංචි චන්දය

Vibheeshana Adaviya

ශ්‍රී ලංකා, යූඇන්පී ,ජේවීපී ,ගූ ගඳ, පඩ ගඳ සහ පුංචි චන්දය

Vibheeshana Adaviya

අවසන් ගමන් ගියෙමි | End of the Journey

Vibheeshana Adaviya

අවසන් ගමන් ගියෙමි | End of the Journey

Vibheeshana Adaviya

2017

Vibheeshana Adaviya

2017

Vibheeshana Adaviya

දැනුනා Iraj

Vibheeshana Adaviya

දැනුනා Iraj

Vibheeshana Adaviya

යහපාලනේ විද්‍යාත්මක ආතල් එක

Vibheeshana Adaviya

යහපාලනේ විද්‍යාත්මක ආතල් එක

Vibheeshana Adaviya

විශේෂ නිවේදනයයි....

Vibheeshana Adaviya

විශේෂ නිවේදනයයි....

Vibheeshana Adaviya

විචා...සුබ ගමන් එහෙනම්

Vibheeshana Adaviya

විචා...සුබ ගමන් එහෙනම්

Vibheeshana Adaviya

කුණු කන්දෙන් පුපුරා ගිය අපේ කම.

Vibheeshana Adaviya

කුණු කන්දෙන් පුපුරා ගිය අපේ කම.

Vibheeshana Adaviya

එක .දෙක .තුන .හතර

Vibheeshana Adaviya

එක .දෙක .තුන .හතර

Vibheeshana Adaviya

සමාවෙන්න හංසි(4)...

Vibheeshana Adaviya

සමාවෙන්න හංසි(4)...

Vibheeshana Adaviya