ඔබට ඇති මගෙ ආදරේ - සමවේය මහ සාගරේ

දසුනට අරුතක්

සිඟා ගෙන ආවෙ මම…

දසුනට අරුතක්

කාත්කවුරුවත් නැති අපි දෙන්නට අපි දෙන්නා විතරයි ඉන්නේ

දසුනට අරුතක්

නොඇරුණු ඇස් ඇර තියා මගෙ පුතු ගති දෙනෙත් පියා

දසුනට අරුතක්

සොබා සිතුවම්

දසුනට අරුතක්

මළත් නුඹ, පුතුනි මම මැරි මැරී දිවි ගෙවමි

දසුනට අරුතක්

සැඟවුණු වෙරළ තෙර විස්මිත ලෙස පෙනෙන

දසුනට අරුතක්

මටත් ඕනේ සීත ඇඳුමක්

දසුනට අරුතක්