නිර්මාංශයේ අහිතකර ප්‍රතිඵල මැයෙන් ‘ප්‍රභාස්වර’ අඩවිය පලකල ලිපිය පිලිබදවයි

නෙතින් දුටු ලොව

ත්‍රිමාණ දෘෂ්ටි මායා. (3D Optical Illusions)

නෙතින් දුටු ලොව

ත්‍රිමාණ දෘෂ්ටි මායා. (3D Optical Illusions)

නෙතින් දුටු ලොව

තැපෑලයි මමයි

නෙතින් දුටු ලොව

පොත් ප්‍රදර්ශණයයි මමයි.

නෙතින් දුටු ලොව

පොඩි හාමුදුරුවරුන්ගේ පොඩි ශ්‍රමදානය

නෙතින් දුටු ලොව

කහ මලී

නෙතින් දුටු ලොව

බයිසිකල් ටයරය

නෙතින් දුටු ලොව

බස් හෝල්ට් එකේ අක්කා

නෙතින් දුටු ලොව

පළමු ලිපිය

නෙතින් දුටු ලොව