“රීඩ් හැන්දෑව 2018”

Pahasara

රීඩ් හැන්දෑව 2018

Pahasara

සසල දියේ රුව සොයා

Pahasara

රොබෝ ලෝකයට එක්වූ අලුත් සාමාජිකයා – SpotMini

Pahasara

වැඩි දෙනෙකු නොදන්නා Opera වෙබ් බ්‍රව්සරය.

Pahasara

සරසවි අඹරින් බැසගිය ගුරුතරුව

Pahasara

UCSC සර්වරාත්‍රික පිරිත් පිංකම 2017

Pahasara

Core i7 අභිබවා පැමිණි Corei9 ( Mega tasking! )

Pahasara

අම්මා

Pahasara

Android pay – no more bulgier purses!

Pahasara

22වන ශතවර්ශයේ මිනිසා එලන් මස්ක්

Pahasara

තොපියි වන සත්තු මේ මිහි මත

Pahasara

ඈත කඳුකර හිමව් අරණේ – පසුබිම.

Pahasara

වෙනස

Pahasara

Hackaholics 2.0

Pahasara

වසන්තයක්ම වේවිද ඇයට එම දිවිය…

Pahasara

IEEE WIE GIT Session

Pahasara