රාත්‍රී ලුහුබැඳීමක්

තරු මිතුරෝ

විවාදයක්

තරු මිතුරෝ

වැදගත් තොරතුරක්

තරු මිතුරෝ

ජෝව්

තරු මිතුරෝ

ප්‍රධාන ඇන්ටනාව බලා....

තරු මිතුරෝ

ෆියෝනාගේ හෙලිදරව්ව - (ii-කොටස)

තරු මිතුරෝ

ෆියෝනාගේ හෙලිදරව්ව - (i-කොටස)

තරු මිතුරෝ

ක්ෂුද්‍ර ට්‍රාන්ස්මිටරය

තරු මිතුරෝ

වාදක චමිල - (ii-කොටස)

තරු මිතුරෝ

වාදක චමිල - (i-කොටස)

තරු මිතුරෝ

අමතක නොවන රාත්‍රියක් - (iii-කොටස)

තරු මිතුරෝ

අමතක නොවන රාත්‍රියක් - (ii-කොටස)

තරු මිතුරෝ

අමතක නොවන රාත්‍රියක් - (i-කොටස)

තරු මිතුරෝ

පාගමනක්

තරු මිතුරෝ

අපූරු පාසලේ පළමු දිනය - (ii-කොටස)

තරු මිතුරෝ

අපූරු පාසලේ පළමු දිනය - (i-කොටස)

තරු මිතුරෝ

අළුත් මිතුරියක් - (v-කොටස)

තරු මිතුරෝ

අළුත් මිතුරියක් - (iv-කොටස)

තරු මිතුරෝ

අළුත් මිතුරියක් - (iii-කොටස)

තරු මිතුරෝ

අළුත් මිතුරියක් - (ii-කොටස)

තරු මිතුරෝ