වීරයා මරපං

(අ)සම්මත සටහන්

මරණින් එහා ජීවිතයේ මිල

(අ)සම්මත සටහන්

අල්ලා ඌරෝ මැව්වේ ඇයි?

(අ)සම්මත සටහන්

බූට් කෑමේ නිවැරදි ක්‍රමය

(අ)සම්මත සටහන්

දුවට මවක මිස?

(අ)සම්මත සටහන්

පිං අත්වෙයි මේ අසරණයව වැලිඩේට් කරන්න..!

(අ)සම්මත සටහන්

අපි නොදන්න විඥානය!

(අ)සම්මත සටහන්

අපි නොදන්න විඥානය!

(අ)සම්මත සටහන්

අපි නොදන්න විඥානය!

(අ)සම්මත සටහන්

පිස්සෙක්ද කොහෙද?

(අ)සම්මත සටහන්

දුන්නේ දෙකයි, කොල්ලා සරෙන්ඩර්..!

(අ)සම්මත සටහන්

බුකියේ චාමරයා බං..!

(අ)සම්මත සටහන්

ගැනිමේඩ් අටේ නිසා විවාහය කල් යන්නෙ කොහොමද?

(අ)සම්මත සටහන්

අප්සරා ආස ස්ප්‍රයිට් වලට..!

(අ)සම්මත සටහන්

මගේ ලොවට ඔබ වඩින තුරා..!

(අ)සම්මත සටහන්

සිළුමිණද? කව්සිළුමිණද?

(අ)සම්මත සටහන්

සමුගැනීම. | THE End.

(අ)සම්මත සටහන්

දී ප් තී ..ඉ ..ඉ ..ඉ ..ඉ ..ඉ

(අ)සම්මත සටහන්

නිමල් බාස් | ඒ අපේ ගමේ බාස් උන්නැහේ

(අ)සම්මත සටහන්

අඳුරෙන් ගැලවි එළිය සොයන්නෝ

(අ)සම්මත සටහන්