විනාඩි 45න් Android, iOS, Windows වලට එකපාර apps හදන හැටි සිංහලෙන්ම දැනගන්න !

Windows Geek

දෘශ්‍ය ආබාධිත දරුවන් සඳහා coding උගන්වන Project Torino

Windows Geek

මොකක්ද මේ Microsoft Virtual Academy කියන්නේ?

Windows Geek

Visual Studio 2017 සංස්කරණය සමග අළුතෙන් එක් වූ Features

Windows Geek

Office 365 සමඟ එන අලුත්ම Features – දෙවන කොටස

Windows Geek

මොකක්ද මේ Windows 10 Developer mode කියන්නෙ ?

Windows Geek

Cortana reminders දැන් ඔබේ දුරකථනයටත්…

Windows Geek

Office 365 සමඟ එන අලුත්ම Features..

Windows Geek

C# පාඩම් මාලාව -2 වෙනි කොටස

Windows Geek

Windows 10 වල picture password එකක් set up කරගන්නේ මෙහෙමයි.

Windows Geek

Windows power BI features ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

Windows Geek

2016 හොදම Microsoft තාක්ෂණයන් පිළිබඳ පසු විමසුමක්…

Windows Geek

Visual Studio වංශකතාවේ 20 වන සැමරුම

Windows Geek

Linux සමඟ .net පාවිච්චි කරන්නේ මෙහෙමයි

Windows Geek

Imagine Cup 2017 තරඟාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට මඟපෙන්වීමක්….

Windows Geek

Microsoft සමාගමේ අළුත්ම මෙහෙයුම් පද්ධතිය, Windows 10 Cloud

Windows Geek

Project Neon සමග Windows 10 නව මුහුණුවරකින්…

Windows Geek

Imagine Cup 2017 තරඟාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්නේ මෙහෙමයි.

Windows Geek

Imagine Cup 2017 තරඟාවලිය සඳහා ඔබත් සූදානම් ද ?

Windows Geek

ඇසුණු ගමන් නමට බයවෙන Office 365 Cloud Computing කියන්නෙ මොකද්ද?

Windows Geek