කප්පම් ඉල්ලන WannaCry නිසා ඔබටත් හඬන්නට සිදුවුනොත්…?

Windows Geek

Team Work එකක් නිවැරදිව plan කරගැනීමට නම් මෙන්න Microsoft Planner

Windows Geek

ඉදිරියේදි Microsoft ආයතනය ලෝකයට හඳුන්වාදෙන නවතම වෙනස්කම්

Windows Geek

නවතම අංග සහ interface tweaks සමගින් අළුත් වුන Microsoft Teams

Windows Geek

මොකක්ද මේ Dynamics 365 කියන්නේ?

Windows Geek

මොකක්ද මේ Dynamic Lock කියන්නෙ???

Windows Geek

Dirror සමඟින් Windows 10 දැන් ඔබේ කැඩපතටත්…

Windows Geek

Know it, Prove it තරඟයේ තරඟ කරන්න ඔබත් කැමතිද?

Windows Geek

Windows Auto Updates, Enable/Disable කර ගන්නෙ මෙහෙමයි

Windows Geek

Imagine Cup SEA Finals පිලිපීනයේ සිට – WindowsGeek ඔත්සේ සජීවීව නරඹන්න

Windows Geek

Microsoft Sway සමග Reports, Presentations

Windows Geek

Office 365 සමඟ එන Profile Card Experience ගැන ඔබ දන්නවාද?

Windows Geek

ලැබෙනකන් බලන් ඉන්නේ නැතුව Windows 10 Creators Update ඉක්මනින්ම ලබා ගනිමු ද?

Windows Geek

Microsoft Imagine Cup අවසන් තරඟයට ලංකාවෙන් යන Team Titans ගැන

Windows Geek

Windows අවධානය braille සහ night light mode වෙතට

Windows Geek

Windows අවධානය braille සහ night light mode වෙතට

Windows Geek

Defender, Defender Security Center වුණේ මෙහෙමයි

Windows Geek

Defender, Defender Security Center වුණේ මෙහෙමයි

Windows Geek

Word Online සමඟින් වැඩ පහසු කර ගනිමු.

Windows Geek

Word Online සමඟින් වැඩ පහසු කර ගනිමු.

Windows Geek