සියළු උපාංග සදහා windows 10 Fall creators update සූදානම්.

Windows Geek

Microsoft නිකුත් කල නවතම පොත – The Future Computed

Windows Geek

දැන් Skype වලිනුත් Private Conversations

Windows Geek

Windows Store එකෙන් Google Chrome Installer ඉවත් කිරීමට හේතු දන්නවද?

Windows Geek

Windows 10 වල Touch Keyboard එකේ වැඩ කලාද?

Windows Geek

Microsoft Photos Companion App එකත් ලඟදීම ඔබ අතට

Windows Geek

Microsoft Mixer Create App එකක් නිකුත් වෙයි.

Windows Geek

2017 Microsoft තාක්ෂණයන් පිලිබඳ පසුවිපරමක්

Windows Geek

Windows 10 සමගින් අළුත් වුණ Microsoft Sticky Notes

Windows Geek

Microsoft Edge Browser දැන් Android සහ iOS වලටත්

Windows Geek

Surface Laptop වලට දැන් 1TB Hard Storage

Windows Geek

අළුත් වුන OneDrive

Windows Geek

සැමට හැකි වේලාවක රැස්වීම පවත්වමු

Windows Geek

සැමට හැකි වේලාවක රැස්වීම පවත්වමු

Windows Geek

Windows 10 පරිගණකයේ sleep option එකෙන් හරියට වැඩ ගනිමු.

Windows Geek

අපි කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව වැඩකරමු.

Windows Geek

අපි කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව වැඩකරමු.

Windows Geek

Dyslexia රෝගීන්ට Microsoft ගෙන් විසදුමක්

Windows Geek

Microsoft Eye Control, test කරන්න කැමතිද?

Windows Geek

සමීක්ෂණයක්, ප්‍රහේලිකාවක් හෝ තොරතුරු එක්රැස් කිරීමක් දත්ත විශ්ලේෂණයක් කරන්න උවමනාද

Windows Geek