කොබෙයියනේ අළු කොබෙයියනේ..

Gee Pothai Meewithai

අන්න බලන් සඳ රන් තැටියෙන්..

Gee Pothai Meewithai

මගේ බිසොවුනේ අසාපන්...

Gee Pothai Meewithai

සැන්දෑ අහසේ ඉරට මුවාවෙන්...

Gee Pothai Meewithai

එක්පෙති මලක් විය නුඹ මගේ අත්දෙකට..

Gee Pothai Meewithai

ඔබේ දෑසයි.. ඔබේ දෑසයි.. (සුභා තෙරණින් ගේ කතා පුවත)

Gee Pothai Meewithai

මුතු කුඩ ඉහළන මල් වරුසාවේ..

Gee Pothai Meewithai

සිරියහනේ ලණු ඉහිරී සුසුම් හෙළන රෑ..

Gee Pothai Meewithai

බොල් වී අහුරු වෙල් හුළඟේ ගිය සේම..

Gee Pothai Meewithai

මගෙ දුවේ නුඹ අවදියෙන් නම්...

Gee Pothai Meewithai

අපි අයෙත් හමු නොවුනා නම්...

Gee Pothai Meewithai

මට කඳුළු එන්න කලියෙන්.....

Gee Pothai Meewithai

මම තවම මට අහිමි මගෙ කවිය ලියනවා...

Gee Pothai Meewithai

සන්නාලියනේ.... weavers song

Gee Pothai Meewithai

අපි හැඟුම් වලට ඉඩ දී මොහොතක්

Gee Pothai Meewithai

වන්නි වන පෙතේ

Gee Pothai Meewithai

මා සනසා..මා නළවා..

Gee Pothai Meewithai

කුමරියක පා සළඔ සැලුනා...

Gee Pothai Meewithai

චාරු දේහේ නුරා...

Gee Pothai Meewithai

දොඹ මලින් මලෙක රේණු තලන...!!!

Gee Pothai Meewithai