පැතුම

Dawasin Dawasata

කෙල්ලේ

Dawasin Dawasata

ලද නොලද ජීවිතය

Dawasin Dawasata

නොගෙනෙනු මැනවි මට නුඹ නැති අතීතයක්

Dawasin Dawasata

හුස්ම

Dawasin Dawasata

ගිම්හානයේ අකලට වට මුතු වරුසාවක්

Dawasin Dawasata

සිතුවිලි

Dawasin Dawasata

විඳීම්

Dawasin Dawasata

කවිය කියන්නේ යමක් කීම නෙමෙයි කියා ගන්න බැරි යමක් කීම....

Dawasin Dawasata

සිඟන අම්මා

Dawasin Dawasata

(අ)මතක

Dawasin Dawasata

දවසක් පැල නැති හේනේ....

Dawasin Dawasata

විමලරත්න කුමාරගම කවියා පිලිබඳ කෙටි සටහනක්

Dawasin Dawasata

සඳ සාවිය

Dawasin Dawasata

කුඹල් කරුවාගේ ගීතය

Dawasin Dawasata

කෙටි කසාදය

Dawasin Dawasata

2009 - 2016 දක්වා රාජ්‍ය සාහිත්‍ය / ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානිත සහ සම්මාන සඳහා නිර්දේශිත වූ පොත්

Dawasin Dawasata

ගමනක් යමු....

Dawasin Dawasata

සිතුවිලි

Dawasin Dawasata