දිසාපාමොක් මතක දෙවන කොටස - විඳු නැණ ඇඳුරු මතක

සුදු පූසාගේ අඩවිය

රඟමඩලෙන් බැසයන මනමේ වැඳිරජ

සුදු පූසාගේ අඩවිය

දිසාපාමොක් මතක පලමු කොටස - විනය පාලක කතා වස්තුව හා සියවස පුස්ථකාලය

සුදු පූසාගේ අඩවිය

කජුකැලය හරහා මතක කැම්පස් කටුබැද්ද සිව්වන දිගහැරුම -සුභා,ෆැෂන් ඩිසයින් සහ නික්මයාම

සුදු පූසාගේ අඩවිය

කඩු පන්තියේදී හමුවූ මනමේ වැදිරජු

සුදු පූසාගේ අඩවිය

සුභ ගමනක් වේවා තුමනි.....

සුදු පූසාගේ අඩවිය

දෙවසරක් පුරා ආ ගමන සොදුරුයි විශ්මයජනකයි

සුදු පූසාගේ අඩවිය

අපි නොදන්න චෙක්පත් - දෙවන කොටස

සුදු පූසාගේ අඩවිය

අපි නොදන්න චෙක්පත් - දෙවන කොටස

සුදු පූසාගේ අඩවිය

අපි නොදන්න චෙක්පත් - පලමු කොටස

සුදු පූසාගේ අඩවිය

මල්සරාගේ කතාවස්තුව

සුදු පූසාගේ අඩවිය

අනාගතයෙන් ගෙනා ගැසට්පත්‍ර‍ය

සුදු පූසාගේ අඩවිය

ලේ දන්දීමේ කඳවුර හතරවන දිගහැරුම

සුදු පූසාගේ අඩවිය

ලේ දන්දීමේ කඳවුර හතරවන දිගහැරුම

සුදු පූසාගේ අඩවිය

බැංකු දිවියේ සිතට දැනුන අත්දැකීම් පලමු කොටස - පුද්ගලික ණය හා හණමිටි අදහස්

සුදු පූසාගේ අඩවිය

ඇස් රතු කල මඟඩි වරෙන්තුව

සුදු පූසාගේ අඩවිය

අපි නොදන්න චෙක්පත් - දෙවන කොටස

සුදු පූසාගේ අඩවිය

අපි නොදන්න චෙක්පත් - පලමු කොටස

සුදු පූසාගේ අඩවිය

පින් ඇති සරසවි වරමක් දෙන්නේ

සුදු පූසාගේ අඩවිය

හුරතල් දිවියා සහ විශ්‍රාමිකයින්ගේ චාරිකාව

සුදු පූසාගේ අඩවිය