සමනල වැව පුරවන්නට...

මලියගෙ සටහන

මහ වැසි මැද යකාගෙ පඩිපෙල තරණය - දෙවැනි පියවර

මලියගෙ සටහන

නකල්ස් හරහා මැදියම් රැයේ - හිතුවක්කාර සංචාරකයා

මලියගෙ සටහන

ප්‍රේමය නම්

මලියගෙ සටහන

තනිවෙන්නට මගේ ලොවේ

මලියගෙ සටහන

ඉස්කෝලෙ ගිය හැටි  1

මලියගෙ සටහන

නන්දන උයන

මලියගෙ සටහන

තරැ කුමරි - දෙවන කොටස

මලියගෙ සටහන

හිතුවක්කාර සංචාරකයා - නන්පේරියල්,කලුපහන,බඹරකන්ද හරහා යකාගෙ පඩිපෙල තරණය

මලියගෙ සටහන

නොඉදුල් පෙම

මලියගෙ සටහන

ප්‍රීති වෙසක්!!!

මලියගෙ සටහන

තරැ කුමරිට පිලිතුරක්

මලියගෙ සටහන

ආදර අන්දරය | The unforgettable moment

මලියගෙ සටහන

මායාවී...

මලියගෙ සටහන

ප්‍රේමයේ වියරුව

මලියගෙ සටහන

Night Firing!!!

මලියගෙ සටහන

Delivery වරුණ

මලියගෙ සටහන

Disconnected !

මලියගෙ සටහන

මතකද හැන්දෑවේ අපි දෙන්නා

මලියගෙ සටහන

දෛවයේ සරදම!

මලියගෙ සටහන