මිරිස් කෑම

gaba`s තකතීරු ලිපි

Seasons of the Mind

gaba`s තකතීරු ලිපි

ඇමතිතුමාගේ invisible ජංගිය

gaba`s තකතීරු ලිපි

බ්‍රෙෂියර් විසිකරන අක්කලා අතර කැෂියර් නංගිලා

gaba`s තකතීරු ලිපි

හන්දිය හතරමන් අතර මං අතරමන්

gaba`s තකතීරු ලිපි

Blind Faith

gaba`s තකතීරු ලිපි

18 සන්නිය

gaba`s තකතීරු ලිපි

Shots

gaba`s තකතීරු ලිපි

අහන් ඉන්න ඇස් වලට කියවන්න ආසද?

gaba`s තකතීරු ලිපි

දෙමල ෆිල්ම් බලනවද?

gaba`s තකතීරු ලිපි

මයිලාගේ තැනට සුදුසු නුවණ

gaba`s තකතීරු ලිපි

Do we need regular mental checkups ? Alternatives to execution

gaba`s තකතීරු ලිපි

ගංගානම් ගඟ : Sinner`s paradise

gaba`s තකතීරු ලිපි

Fear

gaba`s තකතීරු ලිපි

සුරා වරුණ

gaba`s තකතීරු ලිපි

මචං මෙන්ඩිස්

gaba`s තකතීරු ලිපි

Psychedelic Rock playlist

gaba`s තකතීරු ලිපි

Long Distance

gaba`s තකතීරු ලිපි

The Lost Shoe

gaba`s තකතීරු ලිපි