මං උබට ආදරෙයි

වර්ණ කුලකය

ආදරෙයි ගිම්හානයට තවමත්

වර්ණ කුලකය

වරාමල

වර්ණ කුලකය

සමුගනිමි

වර්ණ කුලකය

පත්තිනි

වර්ණ කුලකය

සිත

වර්ණ කුලකය

මායා සපත්තුව

වර්ණ කුලකය

සිත්තම්

වර්ණ කුලකය

ෆෝකස්

වර්ණ කුලකය

පත්තිනි

වර්ණ කුලකය

කුරුළු පැටියා

වර්ණ කුලකය

අප්පච්චි...

වර්ණ කුලකය

Untitled Post

වර්ණ කුලකය

සැකය නම් ප්‍රේමයේ රුපුමැයි

වර්ණ කුලකය

සුදු නංගිට එපා වුණිද මම සරසවි ගියාම

වර්ණ කුලකය

කවියකට තනුවක් හමුවූ වග නම්.....

වර්ණ කුලකය

ඉන්නා තුරු හිනාවෙලා යනකම් ඉඳලා හඬන්න..

වර්ණ කුලකය

කඩුපුල සොඳුරැති රුව අඩු වූයෙද

වර්ණ කුලකය

චූලෝදර මහා උදර...

වර්ණ කුලකය