පත්තිනි

වර්ණ කුලකය

කුරුළු පැටියා

වර්ණ කුලකය

අප්පච්චි...

වර්ණ කුලකය

Untitled Post

වර්ණ කුලකය

සැකය නම් ප්‍රේමයේ රුපුමැයි

වර්ණ කුලකය

සුදු නංගිට එපා වුණිද මම සරසවි ගියාම

වර්ණ කුලකය

කවියකට තනුවක් හමුවූ වග නම්.....

වර්ණ කුලකය

ඉන්නා තුරු හිනාවෙලා යනකම් ඉඳලා හඬන්න..

වර්ණ කුලකය

කඩුපුල සොඳුරැති රුව අඩු වූයෙද

වර්ණ කුලකය

චූලෝදර මහා උදර...

වර්ණ කුලකය

තඹර මලී..

වර්ණ කුලකය

මං ඇරුණම පෙම් කරන්න එපා කාටවත්..

වර්ණ කුලකය

ඔබ සැමට සුභම සුභ නව වසරක් වේවා!...

වර්ණ කුලකය

ජන කවිය කොහිද නුඹ සැඟවුණේ

වර්ණ කුලකය

පිපෙන මල් මත සිනා තවරන කිරි සිනා මල් අද පිපී නෑ

වර්ණ කුලකය

සඳ සඳැස ගයන ගඟනේ....

වර්ණ කුලකය

කිරි සිනා මලෙක සුවද දැනුනා

වර්ණ කුලකය

මට කලින් පිපි මලක් වේ..

වර්ණ කුලකය

ධීවරී...

වර්ණ කුලකය