ගින්දර...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

බෙහෙත් කෝ...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

අරිශ්ටේ ඉල්ලල ජරමරේ...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

පියයුරු පිළිකාව සහ ඈ...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

දඟකාර පුංචි ළමයි ලෙඩ උනාම...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

ඉංග්‍රීසි වෙදකමින් සිංහල බෙහෙත් තෙල් වලට...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

පලිබෝධ නාශක අනතුරු සහිතයි ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කරන්න.

ඩොකාගේ ඩයරිය...

පරණ කතාවක්

ඩොකාගේ ඩයරිය...

අද 1984 අවුරුද්දෙ අහවල් දවස... නේද???

ඩොකාගේ ඩයරිය...

අපිත් Losartan බොමු...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

මධු මේහය නොසළකා හැරි ඔහු...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

ඇරඹුම...

ඩොකාගේ ඩයරිය...