අසාධාරණයි යකෝ...

මම දසයා - I am DaSaYa

ඇවන්ගාර්ඩ් මාර-ගාඩ්

මම දසයා - I am DaSaYa

බල්ලා බැඳ දමනු!

මම දසයා - I am DaSaYa

දිවි පුදා හොරු රකිමු

මම දසයා - I am DaSaYa

ඉංග්‍රීසි බැරි අපේ ජනපති... ලැජ්ජයි

මම දසයා - I am DaSaYa

ආදරණීය ලොකු පුතේ...

මම දසයා - I am DaSaYa

අපි මැට්ටෝය... අමුම අමු මැට්ටෝය...

මම දසයා - I am DaSaYa

කට... කට...

මම දසයා - I am DaSaYa

කළගුණ අමතක නොකරමු!

මම දසයා - I am DaSaYa

දේශපාලනේ කන්නද?

මම දසයා - I am DaSaYa

චන්ද කාලේ ඇඩ්ස්

මම දසයා - I am DaSaYa

මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය

මම දසයා - I am DaSaYa

උතුමාණන්ගෙන් කෝල් එකක්

මම දසයා - I am DaSaYa

විකිණෙනු ලැබේ!

මම දසයා - I am DaSaYa

ගොබෙල්ස්ලා ඇවිත්

මම දසයා - I am DaSaYa

ආඩම්බරකාර අපේ තාත්තා

මම දසයා - I am DaSaYa

ජනපතිවරණ සිහින සාප්පුව

මම දසයා - I am DaSaYa

බයියාගේ ඉලෙක්ෂන් කවි

මම දසයා - I am DaSaYa

ඇයි අපි මේ පාරත් මහින්දටම දෙන්න ඕනේ?

මම දසයා - I am DaSaYa

පොදු අපේක්ෂකයාට ප්‍රශ්න පහක් සහ උත්තර දහයක්

මම දසයා - I am DaSaYa