එළුවාත් මුට්ටියත් මහදැනමුත්තාත් බේරන විසඳුමක්

Yakaagea Daviya

පිපිලා චන්ඩි පොහොට්ටු - කාටද දැන් පාරට්ටු

Yakaagea Daviya

රුක් අත්තන මල් ඊයෙත් පිපිලා බොලේ හැබෑටම පුදුමයිනේ

Yakaagea Daviya

ෆේස්බුක් තහනමේ හොඳ පැත්තක්

Yakaagea Daviya

වාද නැතී භේද නැතී ලස්සන ලොව හෙට අපට උදා වේවා

Yakaagea Daviya

ස්පාඤ්ඤයේ කාන්තා විප්ලවය

Yakaagea Daviya

සතුට

Yakaagea Daviya

පාවෙන ඡන්ද හා රටේ දේශපාලනය

Yakaagea Daviya

පාවෙන ඡන්ද හා රටේ දේශපාලනය

Yakaagea Daviya

නිදා සිටින අලියා

Yakaagea Daviya

නිදා සිටින අලියා

Yakaagea Daviya

සිසු සටන් වලට තිරසාර විසඳුමක්

Yakaagea Daviya

සිසු සටන් වලට තිරසාර විසඳුමක්

Yakaagea Daviya

ලෝක ප්‍රවණතා

Yakaagea Daviya

කිඹිසිමාට සහ සෙසු අයට වචනයක්

Yakaagea Daviya

කිඹිසිමාට සහ සෙසු අයට වචනයක්

Yakaagea Daviya

නයනේ , ඉකොනො හා ආගම්

Yakaagea Daviya

නයනේ , ඉකොනො හා ආගම්

Yakaagea Daviya

මුතුකුඩ යෙන් මතකය අවදි වූ උඩරට රාජ්‍යයේ කතාව

Yakaagea Daviya

මුතුකුඩ යෙන් මතකය අවදි වූ උඩරට රාජ්‍යයේ කතාව

Yakaagea Daviya