පේරාදෙණියෙ පාලම යටින් ගලා ගිය ජල කද අපමණ ය.

HAMMER BLOW

පේරාදෙණියෙ පාලම යටින් ගලා ගිය ජල කද අපමණ ය.

HAMMER BLOW